Forsida

Historisk arkiv

333 millionar kroner meir til Sogn og Fjordane neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

  

1

2

3

4

 

 

     

1401 Flora

4,2

582 630

28 097

5,1

1411 Gulen

0,9

147 676

4 459

3,1

1412 Solund

0,3

61 269

1 415

2,4

1413 Hyllestad

0,5

92 059

3 454

3,9

1416 Høyanger

1,5

231 447

8 308

3,7

1417 Vik

1,0

156 004

4 909

3,2

1418 Balestrand

0,5

87 621

2 308

2,7

1419 Leikanger

0,8

116 781

3 948

3,5

1420 Sogndal

2,6

339 651

13 329

4,1

1421 Aurland

0,6

104 449

3 054

3,0

1422 Lærdal

0,8

126 429

3 734

3,0

1424 Årdal

2,0

276 072

10 627

4,0

1426 Luster

1,8

273 429

10 519

4,0

1428 Askvoll

1,1

171 919

7 225

4,4

1429 Fjaler

1,0

168 028

5 770

3,6

1430 Gaular

1,0

157 237

5 703

3,8

1431 Jølster

1,1

172 268

4 887

2,9

1432 Førde

4,5

585 763

33 710

6,1

1433 Naustdal

1,0

150 744

5 971

4,1

1438 Bremanger

1,4

235 136

11 775

5,3

1439 Vågsøy

2,2

314 976

11 189

3,7

1441 Selje

1,0

157 370

5 598

3,7

1443 Eid

2,1

291 529

19 368

7,1

1444 Hornindal

0,4

77 745

2 176

2,9

1445 Gloppen

2,0

311 205

9 585

3,2

1449 Stryn

2,5

362 458

12 218

3,5

Fordelast gjennom året

 

11 350

   

Sogn og Fjordane

38,5

5 763 244

233 386

4,2

 

 

     

Sogn og Fjordane fylkeskommune

27,3

2 155 879

99 925

4,9

         

Totalt for Sogn og Fjordane

65,8

7 919 123

333 311

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.