Forsida

Historisk arkiv

476 millionar kroner meir til Oppland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

 

 

     

0501 Lillehammer

9,5

1 202 961

49 632

4,3

0502 Gjøvik

10,3

1 307 932

66 313

5,3

0511 Dovre

1,0

146 463

6 074

4,3

0512 Lesja

0,8

128 534

5 143

4,2

0513 Skjåk

0,8

122 687

5 896

5,0

0514 Lom

0,8

127 387

5 328

4,4

0515 Vågå

1,3

204 469

8 122

4,1

0516 Nord-Fron

2,1

285 653

12 547

4,6

0517 Sel

2,1

308 663

14 873

5,1

0519 Sør-Fron

1,1

167 351

7 369

4,6

0520 Ringebu

1,6

238 577

8 171

3,5

0521 Øyer

1,8

239 637

9 099

3,9

0522 Gausdal

2,2

308 449

15 160

5,2

0528 Østre Toten

5,2

690 581

26 623

4,0

0529 Vestre Toten

4,5

585 435

24 738

4,4

0532 Jevnaker

2,3

296 978

11 978

4,2

0533 Lunner

3,1

396 460

16 593

4,4

0534 Gran

4,8

645 935

33 061

5,4

0536 Søndre Land

2,0

294 721

11 151

3,9

0538 Nordre Land

2,4

343 436

19 487

6,0

0540 Sør-Aurdal

1,1

183 999

5 761

3,2

0541 Etnedal

0,5

90 795

3 830

4,4

0542 Nord-Aurdal

2,3

300 812

11 615

4,0

0543 Vestre Slidre

0,8

116 720

4 303

3,8

0544 Øystre Slidre

1,1

169 548

6 595

4,0

0545 Vang

0,6

97 585

3 581

3,8

Fordelast gjennom året

 

14 800

   

Oppland

65,9

9 016 570

394 444

4,6

 

 

     

Oppland fylkeskommune

15,0

2 150 838

81 520

3,9

         

Totalt for Oppland

80,9

11 167 408

475 964

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.