Forsida

Historisk arkiv

695 millionar kroner meir til Møre og Romsdal neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2013

Fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune i 2013, og den nominelle veksten i frie inntekter frå RNB 2012 til 2013.

I revidert nasjonalbudsjett 2012 blei skatteinntektene til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 milliardar kroner. Meirskatteveksten er anslått til 1 870 millionar kroner for kommunane og 430 millionar kroner for fylkeskommunane. Dette er varige inntekter som blir vidareført i 2013. Tabellen syner anslag på fordelinga av desse inntektene. Skatteanslaget for 2012 er ytterlegare oppjustert med 2,6 milliardar kroner no i statsbudsjettet. Desse pengane blir ikkje vidareført neste år og synes ikkje i tabellen.

Sjå også forklaringar under tabellen.

 

Kommune

Fordeling av meirskatte-vekst 2012

Anslag på frie inntekter 2013

Anslag på vekst RNB 2012-2013

Vekst frå RNB 2012-2013

 

(mill. kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

  

1

2

3

4

 

 

     

1502 Molde

9,3

1 146 546

48 309

4,4

1504 Ålesund

16,7

1 993 544

88 511

4,6

1505 Kristiansund

8,5

1 096 928

46 320

4,4

1511 Vanylven

1,2

192 042

7 865

4,3

1514 Sande

0,9

148 901

4 511

3,1

1515 Herøy

3,4

433 164

19 484

4,7

1516 Ulstein

3,0

381 238

14 778

4,0

1517 Hareid

1,8

234 367

16 478

7,6

1519 Volda

3,1

418 490

14 409

3,6

1520 Ørsta

3,7

501 110

24 579

5,2

1523 Ørskog

0,8

118 581

7 056

6,3

1524 Norddal

0,6

109 532

2 922

2,7

1525 Stranda

1,6

234 846

8 149

3,6

1526 Stordal

0,4

70 363

4 945

7,6

1528 Sykkylven

2,7

363 747

13 866

4,0

1529 Skodje

1,6

214 679

15 512

7,8

1531 Sula

2,9

404 067

22 732

6,0

1532 Giske

2,6

359 097

21 040

6,2

1534 Haram

3,2

441 137

18 154

4,3

1535 Vestnes

2,3

305 865

13 154

4,5

1539 Rauma

2,6

377 890

16 020

4,4

1543 Nesset

1,1

167 333

6 759

4,2

1545 Midsund

0,7

118 672

4 593

4,0

1546 Sandøy

0,5

85 318

2 719

3,3

1547 Aukra

1,2

170 724

12 292

7,8

1548 Fræna

3,3

454 832

18 088

4,1

1551 Eide

1,2

180 837

6 207

3,6

1554 Averøy

2,0

267 707

13 353

5,2

1557 Gjemnes

0,9

150 877

4 650

3,2

1560 Tingvoll

1,1

175 646

6 140

3,6

1563 Sunndal

2,5

355 477

17 929

5,3

1566 Surnadal

2,1

303 959

10 148

3,5

1567 Rindal

0,7

120 451

3 500

3,0

1571 Halsa

0,6

102 498

5 706

5,9

1573 Smøla

0,8

126 159

7 015

5,9

1576 Aure

1,2

217 087

11 463

5,6

Fordelast gjennom året

 

45 601

   

Møre og Romsdal

92,8

12 589 312

560 488

4,7

 

 

     

Møre og Romsdal fylkeskommune

19,8

3 264 458

134 783

4,3

         

Totalt for Møre og Romsdal

112,6

15 853 770

695 271

 

 

Tabellforklaring

Fyrste kolonne:
Syner anslag på meirskattevekst i RNB målt i millionar kroner i 2012. Anslaga på fordelinga av meirskatteveksten i 2012 er usikre, og tek utgangspunkt i fordelinga av skatt i 2011, framskrive med innbyggjartalet i 2012. I skatteanslaget er anslag på skatteutjamning inkludert.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2013, målt i 1000 kroner.

Tredje kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2012 til nasjonalbudsjettet 2013. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Fjerde kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2012 til 2013. Denne er rekna til 3,30 prosent.