Historisk arkiv

1 786 millionar kroner meir til Oslo neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

1 786 millionar kroner meir til Oslo neste år

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for Oslo.


Vekst frå RNB


2013 til 2014

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner


inntekter2014(1 000 kr)

(1 000 kr)


1

2

3
36 009 558

1 786 467

5.2

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.