Historisk arkiv

751 millionar kroner meir til Buskerud neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2014

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.


Anslag på

Vekst frå RNB


frie

2013 til 2014

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent


2014

kroner(1 000 kr)

(1 000 kr)


 

1

2

3

0602 Drammen

3 109 344

148 906

5.0

0604 Kongsberg

1 254 661

51 080

4.2

0605 Ringerike

1 361 493

57 370

4.4

0612 Hole

352 479

18 373

5.5

0615 Flå

70 789

2 136

3.1

0616 Nes

179 221

6 273

3.6

0617 Gol

247 764

12 894

5.5

0618 Hemsedal

126 943

2 750

2.2

0619 Ål

259 596

13 120

5.3

0620 Hol

235 819

9 158

4.0

0621 Sigdal

202 348

6 606

3.4

0622 Krødsherad

124 393

7 274

6.2

0623 Modum

645 999

39 205

6.5

0624 Øvre Eiker

835 962

42 369

5.3

0625 Nedre Eiker

1 108 250

62 302

6.0

0626 Lier

1 204 160

56 963

5.0

0627 Røyken

956 390

57 829

6.4

0628 Hurum

446 560

22 431

5.3

0631 Flesberg

154 187

8 602

5.9

0632 Rollag

97 315

3 419

3.6

0633 Nore og Uvdal

155 467

6 232

4.2

Fordelast gjennom året

17 800Buskerud

13 146 940

635 398

5.1

Buskerud fylkeskommune

2 539 829

115 279

4.8

 

Fyrste kolonne:
Syner anslag på kor mykje kvar kommune får i frie inntekter i 2014, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Syner anslag på kor mykje meir pengar kvar kommune får rekna frå RNB 2013 til nasjonalbudsjettet 2014. Veksten er korrigert for endringar i kommunanes oppgåver.

Tredje kolonne:
Syner veksten målt i prosent. Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal også dekkje pris- og lønsauke frå 2013 til 2014. Denne er rekna til 3 prosent.