Historisk arkiv

Evaluering og forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-valgforsøket

Forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 og stortingsvalget 2013.

Evaluering av e-valgforsøket i 2013: Rapporten "Internettvalg - hva gjør og mener velgerne?
Institutt for samfunnsforskning (ISF) har evaluert forsøk med internettstemmegivning i 12 kommuner ved stortingsvalget 2013. 

Forskningsoppdraget i 2013
Forsøket med internettstemmegivning ved stortingsvalget i 2013 skulle evalueres av Institutt for samfunnsforskning. Forskerne skulle blant annet samle inn data som gjorde det mulig å sammenligne funn fra forsøket i 2011 med forsøket i 2013.

Evaluering av e-valgforsøket i 2011
Evaluering av forsøket med internettstemmegivning i ti kommuner ved valget høsten 2011.

Forskningsoppdraget i 2011
Forsøket med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skulle evalueres grundig og bredt av eksterne forskningsmiljøer. Blant annet skulle forsøket evalueres ut i fra valgfaglige og demokratiske kriterier, samt ut i fra Europarådets rekommandasjon for elektronisk stemmegivning (Rek(2004)11). Forsøket skulle også evalueres ut i fra tekniske og sikkerhetsmessige kriterier.

Evaluering av testvalg høst10/vår11
Høsten 2010 og våren 2011 deltok ti forsøkskommuner i testing (pre-piloter)av e-valgløsningen ved å gjennomføre elektroniske valg til ungdomsråd eller rådgivende folkeavstemninger. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte spørreinstituttet Synovate spørreundersøkelser og dybdeintervjuer blant velgerne i forsøkskommunene.

Tekniske dokumenter og rapporter om e-valgløsningen