Historisk arkiv

Kongsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

kommunevåpen for Kongsberg

Tema: Sykefravær (heltid/deltid) 

Prosjektleder: Bård Ribe

Bakgrunn: I forhold til nærvær har Kongsberg kommune jobbet målrettet over tid, og kommunen hadde en god nærværsutvikling i 2010. Likevel opplever kommunen at fraværstallene øker, særlig blant langtidssykmeldte. Dette ser kommunen som en utfordring, og ønsker å rette et særlig fokus på tiltak overfor langtidssykmeldte. Kommunen har satt seg ambisiøse mål i ny IA-avtale, og for å nå disse målene kreves særskilt og spisset innsats i organisasjonen. Heltids-/deltidsproblematikken har Kongsberg fram til nå ikke jobbet systematisert og målrettet med. På landsbasis ønsker ca ¼ av alle deltidsarbeidende heltid. Ut fra denne statistikken, og med bakgrunn i Kongsberg kommunes arbeidsgiverstrategi, ønsker kommunen å sette inn tiltak for å få redusert omfanget av uønsket deltid.

Prosjekt: ”Økt nærvær”

Mål: Gjennom et forprosjekt skal kommunenkartlegge og identifisere mulige tiltak som kan øke nærværet i Kongsberg kommune. Målet er 94 prosent nærvær i 2012 og 94,4 prosent nærvær i 2013. Status pr. 31.12.2011 er 91,2 prosent.

Tiltak:

 • Analyse av eget sykefravær
 • Kartlegge uønsket deltid ved bruk av webbasert spørreskjema
 • Skape forståelse, forankring og forpliktelse blant de ansatte, leder og tillitsvalgte til å bidra aktivt i forprosjektet
 • Kartlegge tilgjengelig informasjon innen området nærvær
 • Koordinere prosjektets arbeid med allerede iverksatte tiltak/planer i kommunen som omhandler nærvær
 • Innhente erfaringer fra andre kommuner og kommuner i KS-nettverket som har jobbet mye med tiltak for økt nærvær
 • Vurdere å etablere en Idédugnad med forslag til tiltak og virkemidler for økt nærvær fra ansatte
 • Videreutvikle samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Buskerud
 • Identifisere hvilke tiltak som det vil være aktuelt/hensiktsmessig å iverksette i et ev. hovedprosjekt som f.eks.:
  • bonusordninger eller andre former for belønning for nærvær
  • økt samarbeid mellom legene, Nav Kongsberg, Nav Arbeidslivssenter og kommunen
  • kompetansehevingstiltak
  • vurdere anbefalte tiltak bl.a. fra kvalitetskommuneprogrammet