Historisk arkiv

Molde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Molde kommunevåpen 

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Mette Holand

Bakgrunn: Molde kommune opplever å ha høyt sykefravær. Samtidig er behovet for rekruttering og kompetanseheving stort (særlig innen helse og omsorg). Kommunen mener medarbeiderne er nøkkelen til innovasjon og omdømmebygging. Fokus på dette vil bidra til å finne gode løsninger på utfordringene i forhold til rekruttering, sykefravær og heltid/deltid. 

Prosjekt: Sammen om en bedre kommune vil organiseres som et paraplyprosjekt med flere delprosjekter. Alle delprosjekt skal ha tiltak innen innovasjon, se oss sett utenfra og hospitering.

Mål: Kultur for innovasjon, se oss sett utenfra og hospitering, høyt nærvær, god kompetansetilgang og –utvikling samt utstrakt bruk av IKT i alle typer prosesser.

Mål for delprosjektene:

 • Reduksjon i sykefraværet
 • Bedre kompetanse og økt rekruttering til de kommunale jobbene
 • Jobbe fram gode løsninger i forhold til heltids/deltidsutfordringen
 • Øke positivt omdømme
 • IKT i alle ledd

Tiltak:

 • Oppnå mindre fravær og økt trygghet hos gravide i arbeid ved å ta i bruk trekantsamtaler, tettere oppfølging og tilrettelegging. Utvidet bruk av Svangerskapspenger der det er riktig.
 • Opplæring av Lean-navigatører og implementering gjennom forbedringsprosjekter i enhetene. Vedta og implementere innovasjonsstrategi. Vedta og implementere aktiv borger strategi.
 • Sykefraværsreduksjon i hjemmetjenesten Bergmo omsorgssenter ved hjelp av lederutvikling, kultur- og holdningsarbeid, innovasjon, hospitering og kompetanseheving.
 • Revidere etiske retningslinjer. Trykke refleksjonshefte med de nye etiske retningslinjene til alle ansatte og til politikere. Tilhørende lederveiledning for hvordan det skal arbeides med etikk i enhetene.
 • Jobbytte i Norden – hospitering/jobbutveksling på ulike felt i samarbeid med Moldes vennskapsby Vejle i Danmark. Vedta og implementere hospiteringsplan.
 • Utdanning i prosessledelse i samarbeid med Kristiansund kommune
 • Bedre rekruttering i skolen ved å utarbeide gjennomgående retningslinjer for oppfølging/bruk av personalressursen/kompetansen innen området. Målrettet kompetanseutvikling for tilsatt personale relatert til behov og rammer. Rekruttering i fht kartlagt behov.
 • Vedta og implementere strategisk kompetanseplan. Særlig innen helse og omsorg
 • Etablere et system som har oversikt over uønsket deltid blant ansatte oppdatert til enhver tid.
 • Implementere ikt-strategien. Vedta og implementere Nano-læring.

 Lenker: