Historisk arkiv

Sortland*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Sortland avsluttet prosjektet sitt i 2014

Sortland kommunevåpen

Tema: Heltid/deltid     

Prosjektleder: Guro Forren Sørensen
 
Bakgrunn: Sortland kommune ønsker å sette fokus på uønsket deltidsproblematikk. Politisk ledelse har bedt administrasjonen sette i gang tiltak som bidrar til at omfanget av små/deltidsstillinger reduseres i Sortland kommune. Prosjektet avgrenses til å gjelde deltidsstillinger innen pleie- og omsorg samt oppvekstsektoren.

Prosjekt: Uønsket deltid

Mål: Vurdere ulike former for arbeidstidsordninger, endret organisering og kvalitetsutvikling av tjenester som har som målsetting å redusere uønsket deltid. Resultatmålet for prosjektet er å få flest mulig stillinger mellom 60-100 % og unngå stillinger under 40 %.

Delmål:
• Bedre kvalitet og kontinuitet på tjenestene
• Brukerne skal ha færre ansatte å forholde seg til
• Større trivsel og lavere sykefravær
• Kompetanseheving
• Mer stabil arbeidskraft

Tiltak:
• Innhente data om status deltid, og analysere hvor utfordringene avdelingsvis er størst
• Gjennomgang av tidligere prosjekt på uønsket deltid, å bygge videre på erfaringer fra
prosjektet
• Innhente erfaringer fra ulike utprøvde ordninger i andre kommuner
• Avklare arbeidsgiver og organisasjonenes ståsted til utvidelse av stillingsstørrelse
• Vurdere muligheter for nye turnuser/arbeidstidsordninger i de enkelte avdelinger
• Vurdere om avdelinger kan samarbeide om personellressurser slik at stillingsstørrelser
kan økes
• Velge parametre for måling av resultat og effekter
• Prøve ut to-tre modeller i prosjektperioden for å vurdere om dette er funksjonelle løsninger som kan overføres til øvrige avdelinger.

Sortland kommune er i tillegg med i prosjektet til Vesterålen Regionråd