Historisk arkiv

Vefsn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Vefsn kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Leif Morten Aas

Bakgrunn: Vefsn kommune ønsker å delta i prosesser som videreutvikler kommunen som arbeidssted. I 2011 ble kommunen rangert til beste kommune i landet av Kommunal Rapport sitt ”Kommunebarometeret”. På tross av dette har kommunen i likhet med andre kommuner store utfordringer som organisasjon, bl.a. har sykefraværet vært høyt over flere år. En reduksjon i fravær vil generelt øke kvaliteten på våre tjenester og redusere kostnader.

Prosjekt: ”…Snakkes i måro!”

Mål: For nåværende IA-periode har kommunen et mål om å redusere det totale sykefraværet med 20% innen utgangen av 2013. Dvs. fra 8,6% til 6,9%

Delmål:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Bedre for den enkelte arbeidstager
 • Kompetanseheving
 • Attraktiv arbeidsplass, godt omdømme

Tiltak:

 • Styrke kunnskap om ”relasjonsledelse” og rette fokus mot nærvær.
 • Temadag for enhetsledere/VO/TV
 • Temadag(er) for avdelingsledere
 • IA-dag for ledere med ulike tema
 • (Dagskurs i oppfølging av sykefravær v/Utviklingsledelse)
 • IA-arbeid i Vefsn kommune, hvor man bl.a. gir Verneombud opplæring i www.inkluderende.no
 • Vise Stor-Ledergruppe hva www.inkluderende.no er og informere at VO er en ressurs som kan brukes.
 • Brosjyre om rettigheter og plikter i fht. sykefravær for ansatte i Vefsn kommune
 • Fokus på å informere ansatte om ulike tiltak som er lagt inn som en del av dette prosjektet. 
  • Utarbeide en fast infoavis som distribueres på e-post og egen hjemmeside med generell info, søkelys på de gode eksemplene, intervju av ansatte osv.
  • (Redusere gap mellom ønsket omdømme og faktisk omdømme)
   • Fysio- og Ergoterapitjenesten
   • Krisesenteret
   • Kippermoen U.skole
   • Avd.Solina, OMS

Lenker:

 

Nyheter: