Historisk arkiv

Utlysning: Samarbeid mellom kulturnæringene og reiselivsnæringene - ny frist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyser ut midler for å bidra til at kulturnæringene i samarbeid med reiselivsnæringen utvikler nyskapende prosjekter. Målsettingen er å få utviklet nye former for samarbeid mellom kulturnæringer og -aktører og reiselivsnæringen. Prosjektene bør ha overføringsverdi og det forutsettes en åpen erfaringsutveksling fra prosjektet.

Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regional­departementet har samarbeidet om en ny kulturnæringsplan som ble lagt frem mai 2013. Planen har flere tiltak rettet mot kulturbaserte opplevelser i reiselivet. Det er ønskelig at reiselivsnæringen skal inkludere kulturnæringene mer aktivt i sine produkter og at kulturnæringene utnytter det potensialet som ligger i reiselivsnæringen. Et godt samspill mellom partene vil bidra til videreutvikling og styrking av kulturbaserte produkter og tjenester, samtidig som kulturaktørene kan øke sine besøkstall og omsetning.

Norge har både et levende kulturliv og en rik kulturhistorie som på ulike måter kan bidra til å gi innhold i reiselivsprodukter: Kulturarrangementer som festspillene i Bergen, Øyafestivalen i Oslo og Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord er eksempler på arrangementer som tiltrekker turister både fra inn- og utland, og som har stor betydning for reiselivet lokalt. Minnet om internasjonalt kjente kunstnere som Ibsen, Grieg og Munch er alle ivaretatt gjennom egne museer. En lang rekke kunst- og kulturhistoriske museer kan gi unike opplevelser, og mange av disse har en betydelig tilstrømning av turister i sommermånedene. Nye kulturhus, slik som operabygget i Oslo, teater- og konserthuset i Kristiansand eller konserthuset i Stavanger, har potensial for å tiltrekke seg også et tilreisende publikum. Kulturhistoriske bygninger, slik som stavkirker og andre bygninger fra middelalderen, kan være reisemål i seg selv.

Kulturtilbudet kan være et viktig bidrag for å øke antall tilreisende, også i sesonger når det normalt er lite besøk. Det er viktig at reiselivsnæringen og kultursektoren sammen identifiserer kulturfeltets mulige bidrag i reiselivssammenheng, slik at kulturelementer kan inngå i en helhetlig utvikling av reiselivsproduktene og -opplevelsene.

Dette forutsetter at det etableres rutiner og nettverk for kobling og kontakt mellom reiselivsaktørene og de kommersielle kulturnæringene og de ikke-kommersielle kulturaktørene. Med god kommunikasjon og tilrettelegging kan lokale konserter, forestillinger, utstillinger og museer gi viktige bidrag i utviklingen av en helhetlig reiseopplevelse.

Det er et overordnet mål i reiselivspolitikken å få de forskjellige aktørene i og rundt reiselivsnæringene til å samarbeide og trekke i samme retning.

Kulturdepartementet lyser ut midler for å bidra til at kulturnæringene i samarbeid med reiselivsnæringen utvikler nyskapende prosjekter. Målsettingen er å få utviklet nye former for samarbeid mellom kulturnæringer og -aktører og reiselivsnæringen. Prosjektene bør ha overføringsverdi og det forutsettes en åpen erfaringsutveksling fra prosjektet.

Merk ny søknadsfrist: 26. august 2013

Søknadsbeløp: Inntil 0,5 mill. kroner

Hvem kan søke:

Kulturnæringsaktører som samarbeider med reiselivsaktører.

Søknad om tilskudd skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet
  • Budsjett for prosjektet
  • Fremdriftsplan for prosjektet
  • Kontonummer for utbetaling av tilskudd

Det gis ikke tilskudd til:

  • Drift
  • Investeringer
  • FoU

Søknad sendes elektronisk til  postmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.