Historisk arkiv

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det er bevilget 222 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2011, hvorav 115 mill. kroner til kunstnerstipend og 107 mill. kroner til garantiinntekter.

Det er bevilget 222 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2011, hvorav 115 mill. kroner til kunstnerstipend og 107 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend går til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 190 000 kroner. Det er til sammen tildelt 212 nye arbeidsstipend for 2011, og 10 av disse er nye på budsjettet. Totalt mottar 266 kunstnere arbeidsstipend. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Det er tildelt totalt 649 kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 40 garantiinntekter og 15 stipend for eldre fortjente kunstnere.
Fordelingen av nye kunstnerstipend kommer fram av oversikten nedenfor:

120 arbeidsstipend à kr 190 000
92 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
437 diversestipend

Følgende tildelinger er utsatt:

Billedkunstnere: Kr 110 000 i diversestipend.
Kunsthåndverkere: Ett arbeidsstipend og kr 60 000 i diversestipend.
Skuespillere og dukkespillere: Kr 90 000 i diversestipend.

Vedlegg 1: Oversikt over tildeling av statens garantiinntekt for kunstnere for 2011 (.pdf)

Vedlegg 2: Oversikt over tildeling av stipend til kunstnere (.pdf)