Historisk arkiv

Kulturlandskap: Kartlegging mot gjengroing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Utmarka er en svært viktig ressurs for beitenæring og reiseliv. Nå truer gjengroing denne ressursen i flere kommuner.


Kulturlandskap: Kartlegging mot gjengroing

 
Kulturlandskap
: Utmarka er en svært viktig ressurs for beitenæring og reiseliv. Nå truer gjengroing denne ressursen. Kommuner som Tolga og Os har tatt fatt i problemet. Med grunnlag i Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) sin kartlegging av vegetasjonen, skal det stimuleres til tiltak som motvirker gjengroingen. Dette går fram av årsmeldingen til NIJOS for 2005.

Bekymret for gjengroing
Nye resultater fra Synovate MMIs landsrepresentative undersøkelse Norsk Monitor viser at 19 prosent er meget bekymret for at kulturlandskapet skal gro igjen. Denne andelen har økt med tre prosent fra sist spørsmålet ble stilt i 2003.

Om NIJOS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge. NIJOS vil fra 01.07.06 videreføre sitt arbeid i Norsk institutt for skog og landskap, sammen med Skogforsk og Norsk genressurssenter. Norsk institutt for skog og landskap er et nytt nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser.

Kulturlandskap: Gjengroing av utmarka er et økende problem i flere kommuner.