Historisk arkiv

Jordvern: Arealspill i norske kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordvern: En undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort sammen med Statistisk sentralbyrå viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging.

Jordvern: En undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjort sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging, mens bare fjerdedel av all bygging på jordbruksarealer skjer som tettstedsutvidelser.  

Casestudier i kommuner
NIBR og SSB har først undersøkt omfanget av spredt utbygging på jordbruksarealer gjennom en landsdekkende undersøkelse. I tillegg er det gjennomført casestudier i tre kommuner for å vise hvordan lokale ulikheter i politikkutformingen påvirker spredt utbygging.
Felles for alle kommunene er at både ønske om økonomisk vekst og jordvern står svært sterkt.

Den romlige fordelingen/utbyggingsformål  av nye bygningers grunnflate bygget på jordbruksarealer i 2002

Utbyggingsform

Prosent

Utbyggingsformål

Daa

Prosent

Tettstedsutvidelse

26

Tettstedsutvidelser

59

26

Spredt utbygging74Spredt primær

80

36

Spredt bolig

71

32

Spredt annet

13

6

Total

10 100

Total

223

100

De innsamlede dataen viser at hovedtyngden av byggingen på landbruksjord skjer som spredt utbygging. Mens det tidvis har vært omfattende diskusjoner om nedbygging av jordbruksarealer gjennom tettstedsutvidelser, viser dette forskningsprosjektet at det nødvendigvis ikke er det største problemet. 74 prosent av nedbyggingen på jordbruksarealer i 2002 var i form av spredt utbygging, mens rundt 26 prosent var tettstedsutvidelser. Undersøkelsen viser videre at primærnæringens egne spredte byggeaktivitet utgjorde omtrent 36 % av den totale byggeaktiviteten på landbruksjord eller halvparten av den spredte byggingen på landbruksarealer i 2002.

Undersøkelsen er finansiert med 1,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Forskningsprosjektet har som mål å bidra til en mer nyansert debatt om jordvernet og drivkrefter som bidrar til nedbygging av landbruksjord.

Jordvern: En ny undersøkelse viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging, bare ¼ av all bygging på jordbruksarealer skjer som tettstedsutvidelser.