Historisk arkiv

Kulturlandskap: Vil peke ut 20 utvalgte kulturlandskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet ber Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren foreslå 20 utvalgte kulturlandskap med spesielt store biologiske og kulturhistoriske verdier.

Kulturlandskap: Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet ber Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren foreslå 20 utvalgte kulturlandskap med spesielt store biologiske og kulturhistoriske verdier.

De foreslåtte områdene skal utgjøre et representativt utvalg av områder fra hele landet, og bør baseres på forslag fra fylkene på 2–3 områder pr. fylke.

Reduserer tap av biologisk mangfold
- Norge har som mål å redusere tap av biologisk mangfold innen 2010, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. -En stor andel rødliste-arter er knyttet til jordbrukets kulturlandskap. Dette henger sammen med blant annet gjengroing og intensivering og endring av driftsformer i landbruket. Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til, har blant annet som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Den setter fokus på ”hverdagslandskap”, på særlig verdifulle landskap og på landskap i forfall, sier Erik Solheim.

Utsyn gir innsyn
- Dette initiativet innebærer et samspill mellom mange aktører, som grunneiere, kommune, fylket og stat. Dette vil gi et felles eierskap til de landskapene som pekes ut og vise den samfunnsmessige betydningen av landbrukets kulturlandskap. Et aktivt landbruk er forutsetning for bevaring av viktige miljøverdier, sier landbruks- og matminister Terje Riis- Johansen. Landbruket sørger ikke bare for utsyn gjennom aktiv landskapspleie, men legger grunnlaget for innsyn i viktige miljøverdier og bidrar til at slike verdier blir tatt vare på, understreker landbruks- og matministeren.

”Utstillingsvinduer”
De utvalgte landskapene skal være kulturlandskaper i jordbruket med både svært store biologiske verdier og svært store kulturhistoriske verdier. Det blir lagt vekt på at området skal framstå som et godt ivaretatt jordbrukslandskap, med minst mulig grad av forstyrrende inngrep eller påvirkning. De utvalgte landskapene skal utgjøre et eksklusivt utvalg som kan fungere som nasjonale referanseområder og ”utstillingsvinduer”.

Forvaltning og skjøtsel av områdene skal baseres på frivillighet. Departementene vil utvikle et opplegg for finansiering av skjøtsel i de utpekte 20 områdene.

Fylkesmennene, fylkeskommunene, Sametinget og Møre og Romsdal fylke skal i samarbeid med berørte kommuner, grunneiere og eventuelt andre aktører foreslå områder for sentral godkjenning.

Kulturlandskap: 20 utvalgte kulturlandskap skal pekes ut og få særskilt forvaltning.