Historisk arkiv

Dyrevelferd: Et løft for dyrevelferden i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd: - Stortinget har vært med på å gjøre livet til norske husdyr og kjæledyr enda bedre, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling til ny lov om dyrevelferd.

Dyrevelferd: - Stortinget har vært med på å gjøre livet til norske husdyr og kjæledyr enda bedre, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling til ny lov om dyrevelferd. 

- Med den nye loven legger vi til rette for at Norge også i fremtiden skal være et land som er ledende når det gjelder dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

Den nye loven er tuftet på at dyr har en egenverdi uavhengig av hvilken nytteverdi de har for mennesker. Viktige nyheter er:

  • en allmenn varslingsplikt for å gjøre det lettere å avdekke mishandling og omsorgssvikt,
  • muligheten for å regulere omsetning av produkter av dyr for å fremme dyrevelferd og respekt for dyr
  • nye sanksjonsmuligheter som gjør det lettere for myndighetene å bidra til etterlevelse av dyrevernlovgivningen.

- Den nye dyrevelferdsloven gir overordnete rammer for god dyrevelferd. Når den nye loven er vedtatt, vil jeg legge vekt på at forskriftene blir tilpasset de nye rammene loven gir, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

        
Dyr: Hest. Foto: LMD
Dyrevelferd: Forslaget til lov om dyrevelferd skal etter planen behandles i Stortinget 27. april.
Foto: LMD

Dyrevernnemndene vil bestå. De blir lovfestet som en del av Mattilsynets tilsynsapparat.  

- Dyrevernnemndene bidrar til legitimitet for det lokale arbeidet med å fremme dyrevelferd. Det lekmannsskjønnet som nemndene representerer, er et viktig supplement til Mattilsynets fagkompetanse i mange krevende dyrevernsaker, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Lovforslaget skal etter planen behandles i Stortinget 27. april.

Dyrevelferd: - Stortinget har vært med på å gjøre livet til norske husdyr og kjæledyr enda bedre, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.