Historisk arkiv

Dyr: Ikke krav om ID-merking av katt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har bestemt at det ikke skal innføres obligatorisk ID-merking av katt. Det er i tråd med rådet fra Mattilsynet.

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har bestemt at det ikke skal innføres obligatorisk ID-merking av katt. Det er i tråd med rådet fra Mattilsynet.

Ved behandling av ny lov om dyrevelferd ønsket næringskomiteen regelfestet krav om ID-merking av katt. Forslag til forskrift om å innføre et slikt krav har vært på høring, og det har kommet positive tilbakemeldinger fra høringsinstansene.

Ut fra en helhetsvurdering anbefaler Mattilsynet likevel at det ikke innføres et obligatorisk krav. Tilsynet fremhever at nytteeffekten for dyrevelferden ikke vil stå i et rimelig forhold til de økonomiske og administrative konsekvenser kravet vil medføre. Det ville være store utfordringer med etterlevelse av kravet og med tilsyn for å sikre at kravet oppfylles, og nærmest umulig å påvise hvem som har brutt forskriften dersom man finner en umerket, bortkommet katt.

Frivillig merking
Mattilsynet påpeker at de ser det som en fordel at flest mulig katter er merket, men at andre tiltak vil være viktigere for å bedre velferden for katter. Flere forhold tilsier at de administrative og økonomiske samfunnsmessige kostnadene ved et krav om ID-merking av katt ikke står i forhold til det som kan oppnås ved å satse på frivillig merking. 

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er enig med Mattilsynet i denne vurderingen.

- Dyreeierne har en klar interesse av å merke sine kjære katter helt frivillig. Dette vil gjøre det mye enklere å gjenforene bortkomne dyr med sine eiere. På sikt kan det minske problemene med forvillede katter, sier Brekk.

Dyr: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har bestemt at det ikke skal innføres obligatorisk ID-merking av katt.