Historisk arkiv

Ny skjøtselsplan for kystlandskapet på Tarva

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kystlandskapet på Tarva fikk status som utvalgt kulturlandskap i 2010. På oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har Bioforsk kartlagt kulturlandskapsverdiene.

Kystlandskapet på Tarva fikk status som utvalgt kulturlandskap i 2010. For å få på plass en forvaltningsplan for området har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gitt Bioforsk i oppdrag å kartlegge kulturlandskapsverdiene på Tarva, og utarbeide råd om skjøtsel av dem.

Tarva består av mer enn 300 øyer og holmer og ligger i havgapet rett utenfor Trondheimsfjorden. Viktige verdier i landskapet er rundt 14 000 daa kystlynghei, en naturtype som i dag er i sterk tilbakegang nasjonalt og internasjonalt. Kulturhistorisk er Tarva preget av krigsminner fra 2. verdenskrig. Det finnes bygninger, bunkerser og kanonstillinger som forteller om stor aktivitet i relativt nær fortid. Også når det gjelder arkeologiske kulturminner er området verdifullt.

Mange av krigsminnene på Tarva er i bruk som husdyrrom og ly for sau og storfe. Dyrene holder områdene åpne og gjør kulturminnene tilgjengelige for interesserte.

Mange av krigsminnene på Tarva er i bruk som husdyrrom og ly for sau og storfe. Dyrene holder områdene åpne og gjør kulturminnene tilgjengelige for interesserte. (Foto: Eva Dybwad Alstad)