Historisk arkiv

Nytt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har innlemmet Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i de 22 utvalgte kulturlandskapene i jordbruket.

Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har innlemmet Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i de 22 utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. 

Goarahat og Sandvikhalvøya ligger i et sjøsamisk område, rikt på kulturminner med blant annet tufter fra yngre steinalder, bergkunst og samiske sagn knyttet til dolomittsøyler i Trollholmsund. Området er en del av Porsangerdolomitten som finnes i en lang sone som kan følges fra Stabbursdalen via Reinøya og over til fastlandet rett nord for Børselv. Årsaken til alle de merkelige formasjonene er at kalkstein og dolomitt løses opp i vann. Hav og brenninger har derfor skapt de underlige søylene i de hvite og gråaktige klippene. I følge et gammelt samisk sagn vandret trollene over vidda med en diger kiste full av gull og sølv. Da de nærmet seg fjorden, forsøkte de å gjemme kista, men fant ingen hule som var stor nok. De fortsatte, men sola rant før de fikk gjemt seg, og alle ble forvandlet til stein. 

En finner naturtypen naturbeitemark der da området beites av sauer. Naturbeitemark er grasmark med langvarig hevd i form av husdyrbeite, og liten grad av gjødsling og jordbeabeiding. Naturtypen har et høyt mangfold av karplanter, sopp og virvelløse dyr. Utnyttelsen av utmark til husdyrbeite var mye vanligere for 50-60 år siden og naturbeitemark er en naturtype i sterk tilbakegang. Naturbeitemark er viktig levested for mange rødlistede arter. På grunn av dolomittbeltet finner man spesielt kalkkrevende urter i dette området.

Goarahat og Sandviksøya erstatter Makkenes i Vadsø kommune fordi Makkenes ikke lenger oppfyller forutsetningene for å være et utvalgt kulturlandskap. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket består av 22 ulike områder i Norge med minst ett område i hvert fylke. Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har i 2012 satt av 14 millioner kroner til forvaltning og skjøtsel av viktige miljøverdier i disse områdene.

Goarahat i Porsanger kommune

Goarahat i Porsanger kommune (Foto: Cecilie Hansen)

Område med registret naturbeitemark mellom Gåradak og Aigir

Område med registret naturbeitemark mellom Gåradak og Aigir (Foto: Ingrid Golten)