Historisk arkiv

Skog får en viktig rolle i Regjeringens klimapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I den nye klimameldingen som legges fram i dag, vil Regjeringen bruke skogen for å sikre et høyt opptak av CO2 og slik at karbonlageret i skogen stadig øker . Samtidig skal skogressursene brukes til å produsere mer fornybar energi og trematerialer. - Jeg er svært fornøyd med at skog har fått en sentral plass i den nye klimameldingen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

I den nye klimameldingen som legges fram i dag, vil Regjeringen bruke skogen for å sikre et høyt opptak av CO2 og slik at karbonlageret i skogen stadig øker. Samtidig skal skogressursene brukes til å produsere mer fornybar energi og trematerialer. - Jeg er svært fornøyd med at skog har fått en sentral plass i den nye klimameldingen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 

I Norge dekker skogen omtrent 30 prosent av landarealet, og skogen tar hvert år opp en CO2-mengde på rundt 25 millioner tonn, noe som tilsvarer om lag halvparten av de samlede norske utslippene av klimagasser. Bare etter 1990 som er referanseåret for Kyotoprotokollen, og fram til 2020, er det årlige netto opptaket av CO2 i norske skoger anslått til å øke med 12 millioner tonn.

- Endelig har skogen fått sin rettmessige plass i norsk klimapolitikk, sier Lars Peder Brekk. - Dette betyr at mange av skogtiltakene vi beskrev i St.meld. nr. 39 ”Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen” blir en del av den nasjonale klimapolitikken, sier Brekk.

En aktiv skogpolitikk
- En aktiv skogpolitikk er en jordnær og konkret klimapolitikk som kan settes i gang fra dag én, uten komplisert teknologi. Den er attpåtil svært rimelig. Det er snakk om å ta i bruk og spille på lag med naturens egne mekanismer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- De største og billigste klimatiltakene kan vi gjennomføre i skogsektoren. Disse tiltakene skal vi nå ta i bruk, samtidig som vi setter i verk tiltak for å kutte klimagassutslippene i alle deler av samfunnet, sier Lars Peder Brekk.

- Dagens store karbonopptak i skogen er et resultat av den jobben generasjonene før oss har gjort gjennom planting og aktivt skogbruk. Nå skal vi følge opp og gjøre vår del av jobben. Også i fremtiden skal skogen være ett av Norges viktigste bidrag for å nå klimamålene. Det er også viktig å ha med seg det perspektivet at god bruk av skog i klimapolitikken også er god næringspolitikk, sier landbruks- og matminister Brekk.

Regjeringen vil:

  • Øke det produktive skogarealet gjennom redusert avskoging og skogforringelse og gjennom en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting på nye arealer. Som en del av dette, vil regjeringen presentere en strategi for økt skogplanting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette. Kommunene bør gjennom arealplanleggingen søke å redusere avskogingen.
  • Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant annet gjennom styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke skogvernet.
  • Utrede en ordning med frivillige klimatiltak og samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger.
  • Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen til bioenergi, med særlig vekt på skogsavfall (GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilbakebetalingstid for CO2 prioriteres.
  • Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

En aktiv skogpolitikk er en jordnær og konkret klimapolitikk som kan settes i gang fra dag én, uten komplisert teknologi. Den er attpåtil svært rimelig. Det er snakk om å ta i bruk og spille på lag med naturens egne mekanismer, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (Foto: Torbjørn Tandberg)