Historisk arkiv

Behov og interesse for Inn på tunet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det finnes i dag et bredt tilbud av Inn på tunet-tjenester, og det er både behov og interesse for denne tjenesten i kommunene. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har lagt fram en rapport om Inn på tunet. En statusrapport fra UMB om forsknings- og kompetansebehov har også bidratt til videre satsing på området.

Tydeligere tilbudsbeskrivelser er nødvendig 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort en aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet-tjenester. (Prestvik et al. 2013).

I følge en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, hvor hele 80 prosent svarte, fins Inn på tunet-tilbud eller lignende tilbud knyttet til gårdsbruk i rundt halvparten av landets kommuner. Mange kommuner er også i ferd med å starte opp. Kommuner med erfaring med Inn på tunet er fornøyde med pris og kvalitet på tilbudene. Likevel er tilbudet fortsatt større enn etterspørselen. For videreutvikling av Inn på tunet må det utvikles tydelige tjenestekonsept som forklarer hva tjenesten går ut på. Enklere transaksjonsformer og bBedre organisering av tilbudssiden er også viktig. Rapporten fra NILF peker videre på at dialog mellom Inn på tunet-tilbydere og viktige aktører på kjøper- og brukersiden kan skape felles arenaer for utvikling av tjenestene. Dette igjen vil bidra til innovasjon i kommune- og velferdssektoren.

Handlingsplan for Inn på tunet

Regjeringen har vedtatt en Handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017). Vi blir stadig flere eldre, det trengs nye opplæringsarenaer for barn og unge. Behovet for arbeidstreningstilbud er stort. Inn på tunet kan være et svar på slike utfordringer. Handlingsplanen som skal bidra til mer informasjon om de ulike omsorgstjenestene og styrke samarbeid på tvers av sektorene. 

UMB-rapport bidro til handlingsplan om Inn på Tunet

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en egen statusrapport om forsknings- og kompetansebehov for Inn på tunet. Rapporten inneholder viktig grunnlagmateriale for den nye handlingsplanen for Inn på tunet, og er skrevet av Bente Berget i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe.

Ungt fagområde

Ny bevissthet rundt hvordan naturomgivelser, landskap og kontakt med dyr kan fremme menneskers helse og livskvalitet har de siste årene utløst ny forskning på området. UMBs rapport med tittelen ”Forskning og kompetanse for Inn på tunet” gir en nødvendig oversikt over kunnskapsstatus og behov for videre forskning og kompetanse. Rapporten viser at forskningsfeltet er relativt ungt. Det er fortsatt utfordringer når det gjelder formell kompetanse, som forbedring av teoretisk forankring, validering av forskningsmetodikk og effekter på de ulike brukergruppene. Rapporten viser også at det behov for et nasjonalt forsknings- og kompetansemiljø med bruk av gård, natur og omgivelser for helsefremming, rehabilitering og pedagogiske formål.

Nytt nettsted for Inn på tunet

Matmerk har lansert et nytt nettsted for Inn på tunet. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere for både tilbydere og brukere av Inn på tunet-tjenester å finne informasjon. Blant annet inneholder nettstedet fylkesvise og kommunevise tilbyderoversikter og oversikt over Inn på tunet-kontakter hos fylkesmennene

Inn på tunet logo