Historisk arkiv

Handlingsplan for Inn på tunet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017). Vi blir stadig flere eldre, det trengs nye opplæringsarenaer for barn og unge. Behovet for arbeidstreningstilbud er stort. Inn på tunet kan være et svar på slike utfordringer. Handlingsplanen som skal bidra til mer informasjon om de ulike omsorgstjenestene og styrke samarbeid på tvers av sektorene.

Inn på tunet - Handlingsplan 2013-2017 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum lanserte i dag handlingsplan for Inn på tunet på Austvang gård i Åsnes kommune, Hedmark. 

Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som står utenfor arbeidslivet skaper nye tjenestebehov i velferdssektoren. Inn på tunet kan være et svar på slike utfordringer. Samtidig bidrar Inn på tunet til ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i gårdens menneskelige og materielle ressurser. 

- Inn på tunet gir mange muligheter i skjæringspunktet mellom velferdstjenester og næringsutvikling. Gjennom å lansere en handlingsplan for Inn på tunet, håper vi å bidra til positiv utvikling på dette området, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet står bak handlingsplanen som er en oppfølging av Nasjonal strategi for Inn på tunet (2012). Handlingsplanen skal styrke dialogen mellom tilbyder og kjøper og målrette arbeidet. De prioriterte arbeidsområdene i handlingsplanen er kommunikasjon, informasjon, kompetanse og samarbeid på tvers av sektorene. Det skal utvikles klare og gode konsepter som gir tillit til tjenestene, i en god dialog med brukere og kjøpere. Prioriterte områder er demens, skole og pedagogiske tilbud, samt arbeidsrettede tiltak innen psykisk helse og rusomsorg, med vekt på Grønt arbeid. 

- Inn på tunet gir mulighet for gode opplevelser, økt mestring, utvikling og trivsel for brukerne. Gården er en unik arena der fysisk aktivitet, meningsfulle oppgaver, kontakt med dyr og natur, måltider og fellesskap gir økt livskvalitet og gode tjenester til brukerne, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Nytt nettsted for Inn på tunet

Matmerk har i dag lansert et nytt nettsted for Inn på Tunet. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere for både tilbydere og brukere av Inn på tunet-tjenester å finne informasjon. Blant annet inneholder nettstedet fylkesvise og kommunevise tilbyderoversikter og oversikt over Inn på tunet-kontakter hos fylkesmennene. 

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Over halvparten av landets kommuner har ett eller flere Inn på tunet-tilbud. Tilbudene er hovedsakelig knyttet opp mot tjenesteområdene oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum lanserte i dag handlingsplan for Inn på tunet på Austvang gård i Åsnes kommune, Hedmark.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum lanserte i dag handlingsplan for Inn på tunet på Austvang gård i Åsnes kommune, Hedmark. Fra venstre: Randi Mælum fra Austvang gård, Merete Furuberg fra Norges Bonde- og Småbrukarlag, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Brita Skallerud i Norges Bondelag og Halfdan Mælum fra Ausvang gård. (Foto: Anette Strand Sletmoen)

Inn på tunet logo