Historisk arkiv

Reindriftsavtalen 2013-2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har lagt fram proposisjonen om reindriftsavtalen 2013-2014. I proposisjonen gjennomgås også arbeidet med å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget

Regjeringen har lagt fram proposisjonen om reindriftsavtalen 2013-2014. I proposisjonen gjennomgås også arbeidet med å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget.  

Den fremforhandlede avtalen viderefører den dreining som er gjort i virkemidlene de senere årene, med en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. - Avtalen gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening hos den enkelte reineier, sier Slagsvold Vedum. 

109,5 millioner kroner
Rammen for Reindriftsavtalen 2013-2014 er på 109,5 millioner kroner. Dette er en økning på 5,0 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale etter vedtatt budsjett for 2013. 

Økt uttak av slakterein
Med bakgrunn i at oppfølgingen av bruksreglene krever økt uttak av slakterein, har avtalepartene sett det som viktig at Reindriftsavtalen 2013/2014 særlig prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. I dette arbeidet er det av sentral betydning at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte mål. 

Økning av det produksjonsrettede tilskuddet
Reindriftsavtalen 2013/2014 gjør nettopp det ved at den legger til rette i alle ledd for å nå de reindriftspolitiske målene. Infrastrukturen i reindriften styrkes. Reineierne stimuleres til økt slakteuttak gjennom en ekstraordinær økning av det produksjonsrettede tilskuddet. Det skal etableres et felles klassifiseringssystem for reinsdyrkjøtt. Samtidig skal det etableres et nytt rapporteringssystem som sikrer løpende rapportering fra slakteri- og videreforedlingsbedriftene. 

Markedsutvalget
Riktig rapportering er avgjørende for Markedsutvalgets arbeid. Videre er budsjettet for Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt økt for å kunne legge til rette for en styrking av kampanjene kommende høst. I tillegg legges det til rette for en oppgradering av reindriftens infrastruktur knyttet til uttak av slaktedyr. 

Utover den ekstraordinære økningen av det produksjonsrettede tilskuddet, videreføres i det vesentligste de direkte tilskuddene. Denne videreføringen legger til rette for økt slakting og produksjon, samtidig som den skaper forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver. 

Tilpassing av reintallet
I proposisjonen gis det en grundig gjennomgang av sentrale utfordringer i reindriften. Særlig vies oppfølgingen av reindriftsloven av 2007 og en tilpassing av reintallet til beitegrunnlaget oppmerksomhet. Det gis en redegjørelse for hensikten med reintallstilpasningen og konsekvensene av denne. Videre gjennomgås prosessen som følger av bestemmelsene om reintallstilpasning i reindriftsloven av 2007.

Reinsdyr
Regjeringen har i dag lagt fram proposisjonen om reindriftsavtalen 2013-2014. (Foto: © Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)