Historisk arkiv

Staten tilbyr reindriften 106 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 106,0 millioner kroner. Dette er en økning på 1,5 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

I tilbudet til Reindriftsavtalen 2013/2014 vises det til at oppfølgingen av bruksreglene krever økt uttak av slakterein. Med dette som utgangspunkt, ser Statens forhandlingsutvalg det som viktig at man særlig prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. I dette arbeidet er det av sentral betydning at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte mål. Ved at tilbudet legger opp til å stimulere reindriften til markedsrettet produksjon og verdiskaping, er tilbudet særlig innrettet mot reindriftsutøvere som har reindrift som hovedvirksomhet. 

Økt slakting og omsetning
- Med dette tilbudet har næringen fått et godt utgangspunkt for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Økt slakting er både viktig for å få tilpasset reintallet til beitegrunnlaget der det er for høyt, og for at reinkjøttbransjen skal kunne være leveringsdyktig og med det sikre og utvikle reinkjøttets posisjon i markedet, sier Statens forhandlingsleder Anne Marie Glosli.

Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandlingsleder Nils Henrik Sara og Statens forhandlingsleder ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli
Norske Reindriftsamers Landsforbund forhandlingsleder Nils Henrik Sara og Statens forhandlingsleder ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.(Foto: LMD)