Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket 750 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr 750 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Tilbudet prioriterer distriktsjordbruket - melk, storfekjøtt og sau.

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr 750 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Tilbudet prioriterer distriktsjordbruket - melk, storfekjøtt og sau.

- Vi har prioritert direkte inntektsgivende tiltak for bøndene sammen med en klar distriktsprofil. Flertallsregjeringen har gitt jordbruket et inntektsløft. Nå målrettes virkemidlene ytterligere mot distriktsjordbruket, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

- Prisendringene for forbrukerne blir minimale, og vil bety en økning på under 0,5 prosent, sier Forsell.

Staten foreslår å øke bevilgningen over statsbudsjettet med 330 millioner kroner i 2011 og målprisene på jordbruksråvarer med 280 millioner kroner fra 1. juli. Det resterende er ledige midler på avtalen fra 2009 og økt utnytting av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen.

Inntektsutvikling
Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst på 3,4 prosent i 2011, i forhold til 2010 før årets oppgjør. Det er på nivå med anslaget for andre grupper. Samtidig har jordbruket hatt en klart større inntektsvekst de siste årene enn lagt til grunn i fjor.

Tilbudet imøtekommer jordbrukets krav om å forsterke og målrette fraktordningene for å bidra til prisutjevning for bøndene uavhengig av geografi. Velferdsordningene for bøndene foreslås styrket innenfor en bevilgningsøkning på 55 mill. kroner.

Miljøtiltak
Bevilgingene til miljøtiltak foreslås økt med vel 100 millioner kroner, inkludert en økning på vel 25 millioner kroner til økologisk jordbruk. Staten foreslår å forsterke innsatsen for beiting i kulturlandskapet, og beiting i utmark. 

- Statens tilbud i dag er først og fremst godt og balansert, og det inneholder veldig klare prioriteringer, sier Forsell.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Gunnar Syverud - tlf: 909 54 713.

Jordbruksoppgjøret: Statens tilbud legges frem
Statens tilbud blir lagt fram, fra venstre, Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ole Anton Teigen og jordbrukets forhandlingsleder, Nils T. Bjørke.

 

Jordbruksoppgjøret: Fra pressekonferansen

Fra pressekonferansen etter at tilbudet ble overlevert. Begge foto: LMD. Bildet kan fritt benyttes, klikk på bildet for stort format.