Historisk arkiv

Lovforslag om hund og nødverge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen fremmer et lovforslag om felling av vilt som angriper hund. Forslaget innebærer at dagens adgang til å felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein også vil gjelde når hund angripes.

Naturmangfoldlovenslår i dag fast at vilt kan felles under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe.  I lovproposisjonen som oversendes Stortinget, foreslås det at hund innlemmes i bestemmelsen. Det blir dermed adgang til å avlive vilt også under direkte angrep på hund.

Endringen i naturmangfoldlovens paragraf 17 er en direkte oppfølging av rovviltforliket 2011, der Stortinget anmodet om at det gjøres en slik lovendring. Spørsmålet om hund og nødverge har tidligere vært på alminnelig høring.

Det har vært et mål at forslaget skulle fremmes før 1. april, slik at det er mulig for Stortinget å behandle forslaget i vårsesjonen 2012. Lovendringen, som antas å ha størst praktisk betydning når det gjelder jakthunder, vil kunne tre i kraft før høstens jaktsesong.