Historisk arkiv

Første nasjonale strategi mot fremmede skadelige arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i dag Norges første nasjonale strategi mot fremmede skadelige arter. Dette markerer starten på en mer aktiv, målrettet og samordnet innsats mot fremmede skadelige arter i Norge enn tidligere. Regjeringen har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold i Norge innen 2010.

- Kampen mot fremmede skadelige arter kan bare lykkes gjennom tiltak i alle de sektorene som bidrar til innførsel og spredning. Jeg er derfor svært fornøyd med å kunne legge fram denne strategien som er utarbeidet av ti departementer i fellesskap, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Myndighetenes strategi er basert på tre hovedpunkter:

  1. Forebygge introduksjon. Når en fremmed art først er etablert i norsk natur, er bekjempelse både vanskelig og dyrt. Det aller viktigste er å forebygge at nye arter kommer inn. Strategien varsler derfor forbedret lovverk, styrket kontroll og utstrakt informasjon om miljøtruslene fra fremmede arter. 

  2. Fjerne etablerte problemarter. Det er et mål å fjerne fremmede skadelige arter fra norsk natur der dette er praktisk mulig. Regjeringen har i revidert statsbudsjett bevilget ytterligere 21 millioner kroner til styrket kamp mot lakseparasitten gyrodactylus salaris og bekjempelse av signalkreps i Telemark. Overvåkningen av fremmede arter skal styrkes for å muliggjøre raske tiltak. Det skal utarbeides egne handlingsplaner for utvalgte etablerte problemarter.

  3. Begrense spredning og skade. I tilfeller der fjerning av en fremmed skadelig art ikke er hensiktsmessig eller mulig, vil innsatsen rettes mot å begrense spredning og skadevirkninger.

Fremmede arter, d.v.s. organismer som ved menneskets hjelp fraktes til steder der de ikke hører naturlig hjemme, er av FN regnet som en av de største truslene mot klodens biologiske mangfold. Også her i Norge har vi fått oppleve de problemene slike arter kan forårsake. For eksempel har lakseparasitten gyrodactylus salaris utryddet villaksen i ti elver, og ytterligere 20 stammer står i fare for å utryddes. Et grovt overslag tilsier at Norge er blitt påført kostnader i størrelsesorden tre til fire milliarder kroner etter at gyro ble innført for 30 år siden. Tilsvarende har oppblomstringen av fremmede giftalger påført oppdrettsnæringen problemer og kostnader. Fremmede plantearter er flere steder i ferd med å fortrenge sjeldne og verneverdige lokale arter og naturtyper.

Lanseringen av ”Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter” skjer samme dag som Artsdatabanken offentliggjør ”Norsk svarteliste 2007”, som inneholder risikovurderinger av om lag 220 fremmede arter som forekommer i Norge.

- Svartelista blir et viktig verktøy for myndighetenes innsats og prioriteringer på dette området, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.