Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter

Strategi

Fremmede arter i norsk natur er en voksende utfordring. På verdensbasis regnes fremmede arter som en av de viktigste truslene mot klodens biologiske mangfold.


Last ned handlingsplan (pdf)

Last ned strategien i pdf.

Produsert av:
Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet,  Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,
Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

T-1460 / 2007

ISBN 978-82-457-0408-2