Historisk arkiv

Nye tiltak for å nå Norges ambisiøse klimamål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I klimameldingen som regjeringen legger fram i dag, varsles nye konkrete tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Regjeringen foreslår å gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner både i Norge og i utlandet.

Følg pressekonferansen direkte

Stortingsmelding nr. 34I klimameldingen går regjeringen inn for at Norge skal ha verdens mest ambisiøse klimamål. Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Det vil si at alle gjenværende utslipp skal oppveies gjennom tilsvarende utslippsreduksjoner i andre land. Vi skal overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 prosent, og innen 2020 skal vi redusere de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Disse målene skal vi nå ved betydelige reduksjoner i norske utslipp og ved at Norge betaler for utslippsreduksjoner i andre land. Hele overoppfyllelsen av Kyoto-avtalen på 10 prosent, skal tas gjennom tiltak utenfor Norge.

Regjeringen mener det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 13-16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet 2007, når opptak av CO2 i skog er inkludert. Dette innebærer i tilfelle at om lag halvparten og opp mot to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjon tas nasjonalt innen 2020.

Målene knyttet til sektorene er basert på anslag og vil måtte revurderes dersom endringer i framtidige prognoser, kostnader, teknologiutvikling eller andre vesentlige endrede forutsetninger tilsier det. Dersom utviklingen ikke går i ønsket retning, vil regjeringen vurdere ytterligere tiltak.

- Med klimameldingen bekrefter vi at Norges er et foregangsland i klimapolitikken. Det viktigste vi skal gjøre for å redusere verdens utslipp, er å være en pådriver i arbeidet for en ny og mer omfattende internasjonal klimaavtale. Samtidig skal Norge selv gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner både hjemme og utenlands, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Ingen tidligere regjering har gjort så mye for å motvirke klimaendringene som denne. Regjeringens politikk innebærer at Norge fortsetter omstillingen til å bli et lavutslippssamfunn. Mange samfunnsområder vil bli berørt av endringene vi foreslår, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Satsing på teknologiutvikling
Forskning og teknologiutvikling står sentralt i Regjeringens klimapolitikk. Utvikling av ny teknologi er vesentlig for å finne bedre og billigere måter å redusere utslipp på i Norge og internasjonalt.

Nye tiltak for reduserte utslipp
I klimameldingen foreslår Regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge, blant annet: 

 • Fra 2009 blir det forbud mot å deponere nedbrytbart avfall. 
 • Forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger fra 2009.
 • Det etableres en ny støtteordning til konvertering av oljekjeler til fornybar varme. 
 • Øke kapitalen i Grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi med inntil 10 milliarder kroner innen 2012.
 • Et eget program for utvikling av havvindmøller. Dette vil bidra til å intensivere arbeidet med utslippsfri kraft blant annet til norsk sokkel. 
 • Økt kapital i Gassteknologifondet for å styrke utviklingen av renseteknologi.
 • Målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh. 
 • Fortsette arbeidet for bedre kollektivtilbudet, blant annet gjennom å fortsette styrkingen av jernbanen.
 • Utrede om hele eller deler av transportsektoren bør omfattes av et kvotesystem
 • Arbeide for at internasjonal flytrafikk og skipsfart innlemmes i framtidige klimaavtaler. 
 • I dialog med industrien vurdere virkemidler for den delen av industrien som ikke er underlagt kvoteplikt eller avgifter, herunder kvoteplikt for hele eller deler av industrien, og/eller frivillige avtaler. 
 • Regjeringen vil invitere de største byene til samarbeid for å redusere de lokale klimagassutslippene, spesielt fra veitrafikk, oppvarming og avfallsbehandling.

Det varslede nye investeringsfondet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, i tråd med Soria Moria-erklæringen, og ha et spesielt fokus på klima- og miljøtiltak innen alle disse områdene. Også skatte- og avgiftssystemet skal brukes for å fremme miljøvennlig atferd. Dette skal skje innenfor en provenynøytral ramme. Regjeringen vil imidlertid holde skattenivået fra 2004 uendret, men øke miljø- og klimaavgifter mot tilsvarende reduksjoner av andre skatter og avgifter.

Sektorvise klimahandlingsplaner
I klimameldingen foreslår regjeringen sektorvise klimahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale utslippssektorene i Norge. Det legges fram handlingsplaner for petroleum og energi, transport, industri, primærnæringer og avfall. Hovedformålet med de sektorvise klimahandlingsplanene er å identifisere de virkemidler som gir kostnadseffektive utslippsreduksjoner for den enkelte sektor som med dagens virkemiddelbruk ikke blir gjennomført.

Les Stortingsmelding nr. 34 Norsk klimapolitikk

Se presentasjonen (pdf)