Historisk arkiv

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Vil forby miljøgifter i forbrukerprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forbrukerne bør sikres trygge produkter. Derfor foreslår miljøvernministeren nå forbud mot 18 miljøgifter i produkter som er rettet mot forbrukere.

Forbrukerne bør sikres trygge produkter. Derfor foreslår miljøvernministeren nå forbud mot 18 miljøgifter i produkter som er rettet mot forbrukere. 

- Vi vil sikre folks helse og miljøet ved å stanse bruk og utslipp av miljøgifter fra forbrukerproduktene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Miljøvernministeren ber nå Statens forurensningstilsyn (SFT) om å sende forslag til forbud mot 18 miljøgifter i forbrukerprodukter på nasjonal og internasjonal høring. Forbudet omfatter både miljøgifter som ikke tidligere er regulert på produktområdet og en utvidet regulering av noen stoffer. Forbudet vil berøre særlig produkter som ulike byggevarer, tekstil-, plast- og maling/lakkprodukter.

- Vi tar nå et initiativ til et krafttak for en giftfri hverdag. Vi vil derfor innføre strenge virkemidler mot de farligste stoffene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Helse og miljøfarlige kjemikalier som spres via forbrukerprodukter, spres ekstra bredt, og de er å finne igjen i naturen, i hjemmet vårt og i blodet vårt. Renere forbrukerprodukter vil beskytte forbrukernes helse og hindre spredning til miljøet av disse miljøgiftene.

- Det er svært viktig å fokusere på forbrukerprodukter nå, sier miljøvernministeren.

Eksempler på stoffer som foreslås forbudt og deres bruksområder

- mellomkjedede klorparafiner (MCCP): maling og lakk, lærimpregnering og gummi

- bromerte flammehemmerne (HBCDD og TBBPA): elektriske og elektroniske produkter, byggevarer, tekstiler og ulike plastprodukter

- Bly: byggematerialer, maling og lakk og fiskeredskaper

- ftalaten DEHP: bl.a. gummi, maling og lim

Forbrukerne har mindre forutsetninger for å velge miljøvennlige produkter og for å beskytte seg gjennom sikkerhetstiltak, derfor konsentreres innsatsen mot forbrukerprodukter. Imidlertid vil også miljøvernministeren vurdere om det er behov for et tilsvarende forbud mot miljøgifter i produkter rettet mot profesjonelle forbrukere.

Les mer om miljøgifter:
St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftsfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid
SFTs høringsbrev og konsekvensvurdering