Historisk arkiv

Kjøpesenter i Mo i Rana begrenses i størrelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet godtar reguleringsplan for Mo industripark vest, under forutsetning av at andelen detaljhandel begrenses til maksimum 3000 m2 bruksareal, og at det settes en maksimumsgrense for antall parkeringsplasser.

- I avgjørelsen legger Miljøverndepartementet avgjørende vekt på kjøpesenterets lokalisering i tilknytning til Mo i Rana sentrum, sier statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

Det er satt som vilkår at det skal opparbeides gode gang- og sykkelvegforbindelser til sentrum og nærliggende boligområder, at det sørges for god tilgjengelighet til kollektivtransport, og at antall parkeringsplasser begrenses til 700.

Med disse tilpasningene vil Mo industripark vest bli et supplement til Mo i Rana sentrum. En samlokalisering av handel med plasskrevende varer nært sentrum vil kunne være transportreduserende og gi muligheter for utvikling av gode kollektivløsninger.