Historisk arkiv

Erik Solheim åpner konferanse om havforsuring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet arrangerer konferanse om havforsuring torsdag 29. oktober klokka 0930. Konferansen er åpen for pressen. Det økte CO2-nivået i atmosfæren fører til at mer CO2 oppløses i havvannet og gjør det surere. For havmiljøet og ressursene i havet er dette alvorlig og forskerne har slått alarm.

Miljøverndepartementet arrangerer konferanse om havforsuring torsdag 29.
oktober klokka 0930. Konferansen er åpen for pressen. Det økte CO2-nivået i atmosfæren fører til at mer CO2 oppløses i havvannet og gjør det surere. For havmiljøet og ressursene i havet er dette alvorlig og forskerne har slått alarm.

Konferansen finner sted hos Statens forurensningstilsyn. Strømsveien 96, Helsfyr, Oslo. Det varer fra 0930 til 1530.

Alvorlige skadevirkninger av forsuring ventes dette århundret. Det er særlig arter som er avhengig av kalk som vil bli skadelidende. Dette omfatter mange arter som er helt nødvendige i økosystemene, slik som viktige planktonarter, skjell, krepsdyr og koraller. Også blekksprut og fisk kan være særlig sårbare.

Klokken 1000 åpnes konferansen av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, etterfulgt av statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet

10.20  Innledningsforedrag: Havforsuring og klimaendringer - sammenhenger  Helge Drange, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret
10.40  Kunnskapsbehov – videre planer for forskning  Kirsten Broch Mathisen
Norges forskningsråd
10.50  Havforsuring – utvikling og prognoser for norske farvann  Are Olsen og Richard Bellerby, Bjerknessenteret for klimaforskning
11.10  Havforsuring – status kunnskap om økosystemeffekter av havforsuring  Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet
 
11.40  Polare marine problemstillinger ift klimaendringer og havforsuring  Christina Pedersen, Norsk polarinstitutt
12.00  Effekter av klimaendringer på marine økosystemer, samvirkning klimaendringer og havforsuring
 Svein Sundby, Havforskningsinstituttet
13.20  Tilpasningstiltak i fiskeriforvaltningen  Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet
13.35  Tilpasningstiltak i kystforvaltningen  Rolf Jørn Fjærbu, Kystverket
14.00  Tilpasningstiltak i naturforvaltningen  Anne-Britt Storeng, Direktoratet for naturforvaltning
14.15  Tilpasningstiltak i forurensningsforvaltningen – samarbeid og koordinering på tvers av sektorer  Erik Evjen Syvertsen, Statens forurensningstilsyn
14.30  Norges Fiskarlag  Elling Lorentsen, Norges Fiskarlag
14.40  WWF