Historisk arkiv

Gir tillatelse til helårig omlasting av petroleumsprodukter i Bøkfjorden ved Kirkenes på strenge vilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i en klagesak avgjort at Ship Cargo AS får tillatelse til helårig omlastning av petroleumsprodukter i Bøkfjorden. Tillatelsen blir gitt på strenge beredskapsvilkår, og det settes særlige vilkår i sommersesongen spesielt av hensyn til de viktige laksebestandene i området.

I en klageavgjørelse har Miljøverndepartementet gitt tillatelse til helårig omlastning av petroleumsprodukter i Bøkfjorden i Finnmark. Det er foretatt en samlet vurdering av risikoen for skade på villaksen og andre naturverdier i området og behovet for næringsutvikling og verdiskaping i regionen. Tillatelsen er gitt på strenge vilkår, spesielt av hensyn til laksebestanden i det nasjonale laksevassdraget Neidenelva. 

Omlastingsaktiviteten innebærer at isforsterkede skip fra Russland overfører petroleumsprodukter til regulære skip i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. Bøkfjorden er et viktig utvandringsområde for laks fra blant annet Neidenelva. Laksen er særlig sårbar i sommerhalvåret, og Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at aktiviteten vil skje på strenge vilkår for å beskytte miljøet og laksebestandene i denne perioden.

I lys av at Bøkfjorden er del av en nasjonal laksefjord opprettet av Stortinget, vil Miljøverndepartementet foreslå overfor Stortinget at grensene for laksefjorden justeres i tråd med vedtaket, slik at omlastingen vil skje utenfor den delen av fjorden som har status som nasjonal laksefjord.