Historisk arkiv

Fredning av Bygdøy kulturmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt fredning av Bygdøy kulturmiljø og vern av Dronningberget og Hengsåsen naturreservater. Naturreservatene og det vesentligste av kulturminnefredningen omfatter Bygdø Kongsgård, som eies av staten og forvaltes i fellesskap mellom Statsbygg og Norsk folkemuseum.

Miljøverndepartementet har samtidig vedtatt reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark, og reguleringsplanen er tilpasset kulturmiljøfredningen og naturreservatene.

-Bygdøy utgjør en kulturhistorisk og naturfaglig skattekiste i Norge. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått sikret dette området for all framtid, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Bygdø kulturmiljø og Dronningberget og Hengsåsen naturreservater utgjør et areal på drøyt 2,2 kvadratkilometer, rundt to tredjedeler av Bygdøylandet. Det er i all hovedsak statens grunn som blir fredet og vernet.

Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøy. Foto: Elisabet Haveraaen

Sæterhytten på Dronningberget, Bygdøy. (Elisabet Haveraaen)

- I tillegg til at vi nå får en god beskyttelse av Bygdø Kongsgård, er vi også i dialog med Riksantikvaren for å gjennomføre tiltak for å sikre allmennhetens tilgang til denne unike eiendommen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.


-  Vi jobber nå med en ny gangvei fra Frognerkilen til Oscarshall, som vil gi en flott turmulighet langs sjøen for Oslos innbyggere.

Bygdøy. Foto: Elisabet Haveraaen

Bygdøy med utsikt mot Hengsåsen, Smedbråten og skolehagen (Elisabet Haveraaen)


Dette følger opp Kongens intensjoner da han frasa seg disposisjonsretten til store deler av Bygdø Kongsgård i 2004. Intensjonene var å ta vare på kultur, naturhistorie, rekreasjon og friluftsliv. Kulturmiljøfredningen må også ses i lys av Bernadottenes ide om etablering av folkeparken som ble gjort på begynnelsen av 1800-tallet. Området blir nå sikret for all framtid ved at utbygging og bruk som går på bekostning av de kultur- og naturhistoriske verdiene ikke vil bli tillatt.

Oslo kommune er positiv til Bygdøy kulturmiljøfredning, men har vært uenig på to punkter: de har ønsket bygging av barnehage og ballplass innenfor fredningsområdet. Disse tiltakene er ikke forenlig med fredningsformålet og er ikke godkjent. 

Helt siden 1700-tallet har hovedstadens innbyggere tatt turen ut til Bygdøy for å gå tur og oppleve et vakkert landskap. Dette skjøt fart utover på 1800-tallet, da kong Karl Johan kjøpte eiendommen Bygdø Kongsgård. Kongens visjon var å lage en folkepark som skulle øke befolkningens velferd. Det ble anlagt stier, grusveier, utsiktspunkter, badeanlegg og ulike attraksjoner og bevertningssteder. Skog og park ble skjøttet ut fra estetiske hensyn og det var den engelske landskapsstilen som var forbildet.


Bygdøy kulturmiljø fredes etter kulturminneloven. Dette sikrer et unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida. Kulturmiljøverdiene i området er historisk knyttet til kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark, friluftsområde til lands og til vanns, og museum. Bygdøy kirke og flere eiendommer og lokaliteter med landskapsmessig og historisk tilknytning til kongsgården inngår i fredningen.

-Vi håper også å få gjort ytterligere tiltak ved Bygdøy Sjøbad, som er en del av naturparken. Dette området er blitt veldig populært etter at stranda ble anlagt for få år siden, sier Aasrud.

Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen er vernet etter naturmangfoldloven og skal sikre et stort naturmangfold av nasjonal og internasjonal betydning. Formålet med de to naturreservatene er å ta vare på kalklindeskogen på Dronningberget og lågurt-lyngfurukalkskog og kalklindeskog på Hengsåsen. Naturtypen kalklindeskog finnes noen få steder i Norge og Tsjekkia. Skogen har særlig betydning for naturmangfold og har høy naturvitenskaplig verdi. Begge områdene inneholder et høyt antall truede arter av sopp, og på Hengsåsen finner vi også enkelte truede insekter. Dronningberget er det naturområdet i Norge hvor det er registrert flest trua sopparter. Kulturmiljøet med kulturminner inngår som en del av verneformålet i de to naturreservatene.

Faktaark Dronningberget og Hengsåsen

Faktaark kulturmiljøfredning

Kalklindeskog på Bygdøy. Foto: Marianne Gjørv

Kalklindeskog på Dronningberget på Bygdøy. Naturtypen kalklindeskog finnes noen få steder i Norge og Tsjekkia. (Marianne Gjørv)

 

Virksomhet og aktiviteter knyttet til kongelig sommerresidens, landbruksarealer, folkepark, friluftsområder og museum skal kunne fortsette som før og utvikles videre innenfor rammene av miljøets kultur- og naturhistoriske verdier.

- Jeg synes det er flott at folks adgang til landskapet her blir videreført gjennom fredningen og vernet. Dette området er tettpakket med historie fra steinalderen og fram til i dag. Jeg er sikker på at både Statsbygg og Folkemuseet vil formidle og bruke området på en god måte til beste for byens befolkning, sier Erik Solheim.

KULTURMILJØFREDNING - DOKUMENTER

Kart

Forskrift

Kongelig resolusjon

VERN AV DRONNINGBERGET OG HENGSÅSEN

Kart (Dronningberget) 

Forskrift (Dronningberget)

Kongelig resolusjon (Verneplan for Bygdøy)

Kart  (Hengsåsen)

Forskrift (Hengsåsen)

 

Erik Solheim på Bygdøy lansering Mennesket og Naturvern. Foto: Marianne Gjørv/MD

Erik Solheim på Bygdøy i forbindelse med lanseringen av Mennesket og Naturvern høsten 2011.(Marianne Gjørv/Miljøverndepartementet)