Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Nordsjøen og Skagerrak er omgitt av tett befolkede og høyt industrialiserte land og er i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet. Havområdet er et av de mest trafikkerte i verden med skip samtidig som det foregår fiskeri og utvinning av olje og gass i stor målestokk. Regjeringen la fram forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i en melding til Stortinget 26. april 2013.

Regjeringen foreslår flere tiltak for å forbedre miljøet i Nordsjøen og Skagerrak i forvaltningsplanen som ble lagt fram 26. april. Planen slår fast at miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.

- Vi må redusere forurensningen og forsøplingen, og øke beredskapen i Skagerrak og Nordsjøen.  Norge skal være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av havområdene, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Regjeringen vil videreføre systemet med helhetlige forvaltningsplaner.

Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i de overordnede rammene, og til samordning og prioriteringer i forvaltningen av havområdene. De bidrar til økt forutsigbarhet og styrket sameksistens mellom næringer som er basert på bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes ressurser.

Med fremleggingen av forvaltningsplanen for norsk del av Nordsjøen og Skagerrak har regjeringen etablert forvaltningsplaner som grunnlag for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alle norske havområder. Forvaltningsplanene skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Regjeringen har besluttet å oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014. Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten skal oppdateres i løpet av neste stortingsperiode.

Siden 1970–tallet er det iverksatt en rekke tiltak for å forbedre miljøet i Nordsjøen og Skagerrak, særlig ved å redusere forurensningen. Likevel er miljøtilstanden fortsatt bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende. Regjeringen vedtar i forvaltningsplanen en rekke tiltak for å forbedre miljøsituasjonen, bla. for redusert forurensning og forsøpling.

Regjeringen vil styrke kunnskapen om effekter av klimaendringer og havforsuring. Overgjødsling og forurensning fra miljøfarlige stoffer skal reduseres, blant annet gjennom opprydding av forurensende bunnsedimenter. Det skal bygges fem nye fartøy for opprensking av oljesøl, og kommunenes beredskap skal styrkes.

Kommunene skal også få bedre muligheter til å rydde opp i marint søppel. Regjeringen vil dessuten utrede ordninger for at fritidsfartøy ikke dumpes ulovlig i sjøområder eller hensettes langs kysten.

Nordsjøen og Skagerrak deles mellom åtte land. Havstrømmene og  vindretninger innebærer at forurensning transporteres fra andre land og inn i den norske delen av havområdet.

- Samarbeid med de andre nordsjølandene er derfor avgjørende for å oppnå god miljøtilstand for Nordsjøen og Skagerrak, sier Solhjell.

De helhetlige rammene for petroleumsvirksomhet blir fastlagt i forvaltningsplanene for hvert enkelt havområde. Nordsjøen skiller seg ut blant de norske havområdene når det gjelder petroleumsvirksomhet. I 2010 sto feltene i Nordsjøen for om lag to tredjedeler  av produksjonen på norsk sokkel. Etter over 40 år med petroleumsvirksomhet er også størstedelen av havområdet kjennetegnet av kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt utbygd eller planlagt infrastruktur. For Skagerrak vil regjeringen vurdere det framtidige behovet for ny kunnskap om petroleumsressursene og miljøet. Det vil ikke bli igangsatt petroleumsvirksomhet i området før en slik vurdering er gjennomført.

Nordsjøen – Skagerrak er et rikt havområde som preges av omfattende og mangesidig bruk. Det er behov for å forvalte området slik at de ulike bruksinteressene minst mulig kommer i konflikt med hverandre og med miljøverdiene. Regjeringen vil derfor utvikle et kartbasert verktøy for de norske havområdene for å bedre forvaltningen.

Forvaltningsplanene er lagt fram gjennom St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) og St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan). Den første oppdateringen ble lagt fram i Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.