Historisk arkiv

50 millionar kroner til skognæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014

For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

For å avhjelpe situasjonen i skogsektoren foreslår regjeringa at det blir løyvd 50 millionar kroner til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa.

– Norske skogressursar har gjennom fleire hundre år vore grunnlag for industri og verdiskaping. Å leggje til rette for omstilling og innovasjon i næringa handlar om meir enn å sikre noverande industri og arbeidsplassar, seier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Situasjonen for treforedlingsindustrien og skognæringa i Noreg har vore urovekkjande i fleire år og påverkar heile verdikjeda skog. Regjeringa har tidlegare lansert tiltakspakkar for treforedlingsindustrien og skognæringa i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og 2013.

Nå foreslår regjeringa 50 millionar kroner meir til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa. Tiltaka skal finansierast over budsjetta til Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett blir det foreslått å sette av 10 millionar kroner til Innovasjon Noreg som skal nyttast til nettverks- og mobiliseringsprosjekt i næringa. Innovasjon Noreg skal ha ei mobiliserande rolle for å få fram gode prosjekt frå næringa.

Regjeringa varsla tidlegare i år at ho vil opprette ei brei og heilskapleg strategi for skognæringa, Skog 22. Det vart nyleg satt ned ei arbeidsgruppe som skal leggje fram forslag til strategi i løpet av 2014.