Historisk arkiv

Regjeringen viderefører TFO-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel. Ordningen er svært viktig for forvaltningen av petroleumsressursene og har bidratt til en effektiv konsesjonspolitikk og god ressursutnyttelse.

Selskapene og særlig de nye aktørene på sokkelen har vist stor interesse for TFO-ordningen. Ordningen har vært kritisert av miljøorganisasjonene og miljøetatene. I november 2008 inviterte regjeringen til å komme med høringsinnspill om erfaringene med TFO-ordningen. Det kom inn til sammen 67 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet her.

 
Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

I høringsinnspillene er oljeselskapene for videreføring av TFO-ordningen. Med unntak av fiskeriorganisasjonene, ønsker også relevante næringsorganisasjoner og ansattes organisasjon en videreføring av ordningen. Miljøorganisasjonene er svært kritiske til ordningen og ønsker at den skal opphøre. Miljøvernmyndighetene og fiskerimyndighetene har kritiske merknader til TFO-ordningen, mens sikkerhetsmyndighetene og maritime myndigheter ikke har uttalt seg negativt til TFO-ordningen. Petroleumsmyndighetene er positive til ordningen.

TFO-ordningen har bidratt til en effektiv konsesjonspolitikk og til god ressursutnyttelse. TFO-ordningen bidrar til at petroleumsressurser som ikke kan utnyttes gjennom selvstendige utbygginger blir utnyttet gjennom eksisterende infrastruktur. Den bidrar dessuten til å sikre interessen for - og konkurransen på - norsk kontinentalsokkel. Ved å sikre jevn aktivitet bidrar dette både til forutsigbarhet for oljeselskapene, samt til å sikre aktivitet og sysselsetting i relaterte næringer.

Revitalisering av leting i modne områder
TFO-ordningen har bidratt til økt leteaktivitet i modne områder på sokkelen. I 2010 ble det påbegynt 32 letebrønner bare i Nordsjøen, og det ble gjort en rekke kommersielle funn. Funnene er gjennomgående små, med et fåtall mellomstore funn. Nærhet til eksisterende infrastruktur bidrar imidlertid til god lønnsomhet i funnene.

Utsirahøyden er et område hvor fornyet interesse har gitt resultater. I 2010 påviste Lundin olje i brønn 16/2-6 (Avaldsnes) i bergarter av jura alder. Funnet er produksjonstestet og viste et reservoar med gode strømningsegenskaper. Funnet har flere likhetstrekk med funnet 16/1-8 (Luno) som ble gjort i 2007 i samme område. Estimerte ressurser i Avaldsnes er 15 millioner Sm3 olje, med lavt og høyt estimat på henholdsvis 6 og 23 millioner Sm3.

Forvaltningsplanene ivaretar hensynene til miljø og samspill med andre næringer sammen med øvrig regelverk. Regelverk og forvaltningsplanene legges til grunn for petroleumsvirksomheten i TFO-området på samme måte som for de ordinære konsesjonsrundene. TFO-ordningen skal derfor gjennomføres som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal for å bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon på kontinentalsokkelen. Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, og ikke unntatt for petroleumsvirksomhet i en forvaltningsplan, kan inkluderes i TFO-området.

Innenfor rammene av forvaltningsplanene er det en petroleumsfaglig vurdering når nye områder skal legges til TFO-området. For havområdene med en etablert forvaltningsplan, vil departementet i nye utvinningstillatelser legge til grunn miljø- og fiskerivilkårene fra den relevante forvaltningsplanen. Fram til oppdatering av en forvaltningsplan vil det ikke bli stilt ytterligere miljø og fiskerikrav for petroleumsvirksomhet i området.

TFO-området kan utvides innenfor de rammer som ligger i forvaltningsplanene for det aktuelle havområdet, men ikke innskrenkes. Et mulig unntakstilfelle fra regelen er hvis det har tilkommet ny, vestenlig informasjon, som er relevant for beslutningen i forvaltningsplanen om hvor det kan være petroleumsaktivitet, etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. Dette vil neppe skje i praksis da kunnskap om petroleumsvirksomheten og havmiljøet er svært godt kjent. Eventuelt nytt areal blir inkludert i utlysningen i kommende TFO-runde.

Det vil bli innført en høring ved TFO-rundene. Dette vil sikre ytterligere offentlig deltakelse. I områder dekket av en forvaltningsplan vil det kun om innspill knyttet om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt.