Historisk arkiv

En næring for framtida – stortingsmelding om petroleumspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”. Regjeringen ønsker å legge til rette for en bevisst satsning for å opprettholde produksjonen fra næringen på et meget høyt nivå i generasjoner framover. Et mangfold av aktører og sunn konkurranse i alle ledd er viktig for dette.

Regjeringen legger i dag fram stortingsmelding 28 (2010-2011) ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”. Regjeringen ønsker å legge til rette for en bevisst satsning for å opprettholde produksjonen fra næringen på et meget høyt nivå i generasjoner framover. Et mangfold av aktører og sunn konkurranse i alle ledd er viktig for dette.

- Jeg tilhører ikke den generasjonen av politikere som vil stå på Stortingets talerstol og si at petroleumsvirksomheten i Norge er over. Norsk petroleumsindustri og ressursforvaltning er noe alle nordmenn kan være stolte av. Denne aktiviteten skal vi drive og videreutvikle i lang tid framover, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Næringen bidrar i dag med om lag en femtedel av total verdiskaping og en fjerdedel av statens inntekter. I 2011 er Statens inntekter fra petroleumsnæringen budsjettert til 311 milliarder kroner. Halvparten av Norges totale eksportverdi er olje og gass. Samtidig gir petroleumsnæringen store ringvirkninger over hele landet. Petroleumsnæringen sysselsetter i dag om lag 43 000 personer, men over 200 000 arbeidsplasser kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra aktivitetene på sokkelen.

- Vi har ressursene, vi har kompetansen og vi har viljen. Med disse tre elementene på plass, er jeg sikker på at oljeselskaper, myndigheter og leverandørindustri lokalisert over hele vårt langstrakte land, skal klare å skape store verdier framover. Særlig Nord-Norge står foran nye, store muligheter. Min klare ambisjon og forventning er at aktiviteten i havet fører til ringvirkninger på land, sier Borten Moe.

Hovedmålet i petroleumspolitikken om langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene ligger fast. For å nå dette må aktivitetsnivået opprettholdes på et jevnt nivå. Dette er også nødvendig for å møte verdens energiutfordringer.

- Verden trenger mer energi for å løfte millioner ut av fattigdom, Norge har både ressursene og kompetansen som skal til for å bidra til at dette skjer, og at det gjøres på en mest mulig miljøvennlig måte. Det er et ansvar jeg tar på alvor, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Les mer om meldingen her.

Se statsrådens powerpoint-presentasjon (i pdf) her.