Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fellesdugnad for reduserte kostnader og økt utvinning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kostnadsnivået innen norsk petroleumsvirksomhet har vokst kraftig de siste årene. Mange forretningsmuligheter kan gå tapt dersom en ikke får bedre kontroll på kostnadene. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ber i petroleumsmeldingen næringen starte en fellesdugnad for å redusere driftskostnadene på norsk sokkel.

Kostnadsnivået innen norsk petroleumsvirksomhet har vokst kraftig de siste årene. Mange forretningsmuligheter kan gå tapt dersom en ikke får bedre kontroll på kostnadene. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ber i petroleumsmeldingen næringen starte en fellesdugnad for å redusere driftskostnadene på norsk sokkel.

Departementet oppnevnte i februar 2010 et ekspertutvalg med mandat til å utrede tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende felt på norsk kontinentalsokkel. Det såkalte Åm-utvalget  avga sin rapport i september 2010, hvorpå den ble sendt på offentlig høring. Departementet mottok en rekke innspill i høringsrunden.

  

Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Ekspertutvalget fremmer i sin rapport en rekke tiltak rettet mot næringen selv. Det foreslås om en fellesdugnad for å redusere driftskostnadene på norsk sokkel. Departementet mener økt utvinning er et område hvor Konkraft – en samarbeidsarena for Oljeindustriens landsforening (Olf), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO - kan bidra positivt. Gjennom sin deltakermasse og sammensetning er Konkraft godt posisjonert for å etablere en hensiktsmessig oppfølging på de ulike områdene hvor næringen blir utfordret av ekspertutvalget for økt utvinning. Departementet har derfor bedt Konkraft om å utarbeide et forslag behandling/oppfølging av de ulike forslag ekspertutvalget har fremmet, herunder å vurdere om og hvordan en dugnad for å redusere driftskostnadene på norsk sokkel kan organiseres. Totalt omfatter oppdraget til Konkraft 16 ulike forslag fra ekspertutvalget. 

Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Målet for utnyttelsen av eksisterende felt er å skape størst mulig verdier på samfunnet. Dette oppnås gjennom å øke utvinningen og samtidig holde kostnadene nede. Innfasing av tredjepartsressurser til eksisterende felt kan bidra til å forlenge perioden med lønnsom produksjon og samtidig være en effektiv utbyggingsløsning for mindre funn. Noen av feltene på norsk sokkel har produsert i tiår og er nå inne i en fase der anleggene må skiftes ut eller kompletteres. Inneværende år investeres det eksempelvis i nye innretninger på både Ekofisk og Eldfisk, samt i ny kompresjonskapasitet for gass på Troll og Åsgard.

Utviklingen på Ekofiskfeltet illustrerer potensialet for økt utvinning på en god måte. Ved oppstart av feltet i 1971 var det planlagt å produsere 17 pst. av ressursene i feltet. I dag er planen 52,5 pst. Denne differansen utgjør flere hundre millioner fat oljeekvivalenter. Fremdeles vil nærmere halvparten av ressursene forbli i bakken med dagens planer. Målet framover må være å redusere denne andelen ytterligere.

Åsgard undervannskompresjon – et viktig utvinningsprosjekt

Midgardforekomsten er en sentral del av Åsgardfeltet på Haltenbanken. Feltet er i dag utsatt for trykkfall og strømningstekniske problemer i reservoaret. Dette kan medføre at petroleumsressurser i størrelsesorden 35 millioner Sm3 oljeekvivalenter som inngår i plan for utbygging og drift, blir utilgjengelige og ikke kan utvinnes. For å hindre dette ønsker eierne å etablere en elektrisk drevet kompressor på havbunnen ved Midgard med nødvendige tilkoblinger og infrastruktur.

Kompressorstasjonen vil bli drevet fra Åsgard B og forsynt med kraft fra Åsgard A. Samlede investeringskostnader i prosjektet er beregnet til 12,5 milliarder 2011-kroner, fordelt over 4-5 år. Oppstart av kompressorstasjonen forventes i 2014. Samlet verdi av prosjektets tilleggsproduksjon er beregnet til 81,7 milliarder 2011-kroner.

Åsgard blir det første feltet på norsk sokkel som får undervannskompresjon for å sikre at gassproduksjonen opprettholdes. Undervannskompresjon er etterlengtet fordi det kan øke utvinningsgradene for undervannsfelt i betydelig grad. For Midgard forventes utvinningsgraden å gå opp fra 69 til 86 pst., mens den for det nærliggende feltet Mikkel forventes å øke fra 60 til 69 pst.