Historisk arkiv

Regjeringen styrker Petoro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I statsbudsjettet for 2012 foreslår Olje- og energidepartementet å øke Petoros driftsbudsjett med 17,2 millioner kroner.-Det er viktig å styrke Petoros kompetanse slik at selskapet kan ivareta sin oppfølgerrolle på best mulig måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe

I statsbudsjettet for 2012 foreslår Olje- og energidepartementet å øke Petoros driftsbudsjett med 17,2 millioner kroner.

Petoro AS ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) på vegne av staten. Staten eier, gjennom SDØE, om lag en tredjedel av gjenværende petroleumsreserver på norsk sokkel. Petoros driftsbudsjett skal dekke alle kostnader forbundet med administrasjon av selskapet. Regjeringen foreslår et driftsbudsjett for 2012 på 281,2 mill. kroner.

-Det er viktig å styrke Petoros kompetanse slik at selskapet kan ivareta sin oppfølgerrolle på best mulig måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

SDØE-porteføljen domineres av høye eierandeler i store, modne felt hvor det fortsatt er store gjenværende reserver. Regjeringen vektlegger derfor at Petoro aktivt arbeider for lønnsomme tiltak på eksisterende felt som for det første kan sikre utvinning av reservene og i neste omgang øke utvinningsgraden.

I petroleumsmeldingen som ble lagt fram i sommer (Meld. St. 28 (2010-2011) ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”) understrekes viktigheten av at Petoro prioriterer oppfølging av modne felt.