Historisk arkiv

Nytt forskningssenter for petroleum i Arktis til Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Norges forskningsråd har besluttet å legge det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis til Tromsø.

Forskningsmiljøet ved senteret i Tromsø skal bidra til å løse utfordringer for petroleumsutvinning i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet står sammen om finansieringen av senteret.  

- Økt kunnskap og ny teknologi vil styrke den økende petroleumsaktiviteten i nordområdene. Etableringen av det nye senteret er en milepæl i arbeidet med å bygge kompetanse i Nord-Norge. Søknaden fra Tromsø oppfyller alle de kriterier vi har satt, og det er svært gledelig at arbeidet nå kan starte for fullt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

I tillegg til midlene fra staten vil senteret også få bidrag fra næringslivet.

- Norge skal bli ledende på kunnskap om nordområdene. Senteret vil styrke norsk kunnskap om petroleumsaktivitet i Arktis som er et sentralt felt i nordområdearbeidet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011), hvor Olje- og energidepartementet varslet at grunnlaget for et slikt senter ville bli vurdert. Tilrettelegging av forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord er også et satsingsområde i Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011-2012)).

Forskningsrådet vil stå for den den faglige oppfølgingen av det nye senteret. Sentrale kriterier for tildeling er faglig styrke og kvalitet, involvering og medfinansiering fra næringsliv, og tilknytning til ledende fagmiljøer i andre deler av landet og utlandet. 

Les mer om tildelingen på Norges forskningsråd sine hjemmesider.