Historisk arkiv

En verden sulten på energi!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Innlegg av politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Nordlys, 11.07.2011

Innlegg av politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Ivar Vigdenes i Nordlys, som svar på innlegg av Lars Haltbrekken og Elisabeth Sæther.

En verden sulten på energi!

Av politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes, som svar på innlegg av Lars Haltbrekken og Elisabeth Sæther. På trykk 11.07.2011.

Våre petroleumsressurser innebærer at det norske folk eier en betydelig formue. Petroleumsvirksomheten omdanner denne formuen til vekst, velferd og arbeidsplasser, både for vår generasjon og kommende generasjoner. Det regjeringens oppgave å tilse at petroleumsvirksomheten skjer på en effektiv og bærekraftig måte innenfor trygge rammer for helse, miljø og sikkerhet. 

Tilgang på energi er helt nødvendig for å løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom. Universell tilgang på elektrisitet er blant FNs tusenårsmål. I dag står 1.4 milliarder mennesker helt uten tilgang på elektrisitet og 2.7 milliarder mennesker benytter tradisjonell bioenergibaserte kilder til matlaging.  Det bør ikke være en uoverkommelig oppgave å nå tusensårsmålet. Vår ambisjon må være å fremskaffe tilstrekkelig energi slik at flere av jordens økende befolkning kan ta del i en velferdsutvikling. Stabil og sikker energiforsyning er da en forutsetning.

Energietterspørselen vokser altså. Og den vil fortsette å vokse, først og fremst i land utenfor OECD-området. Kina, med mer enn 1.3 milliarder mennesker, spiller her en særlig viktig rolle. Selv med en sterk vekst i energiforbruket i årene som kommer vil energiforbruket i Kina målt pr. capita eller i forhold til BNP være vesentlig lavere enn i OECD og også lavere enn andre land i regionen som det er naturlig å sammenligne seg med. For oss nordmenn er tilgang på energi noe vi tar for gitt. Jeg mener det er feil å nekte mennesker i andre deler av verden økt vekst og velferd, og det forutsetter økt tilgang på energi..

En politiker må søke å være både visjonær og realistisk. Vi har høyt fokus på tiltak som kan bidra til reduserte klimautslipp. Det gjelder fornybar energi så vel som energieffektivisering og CCS. Dette er viktige satsingsområder for Norge. Globalt satses det også på fornybar energi og veksten i forbruket er stor. Men selv med fortsatt høye vekstrater vil det ta lang tid før fornybar energi vil kunne dekke en stor del av verdens energiforbruk. I de kommende tiår vil derfor fossile brensler måtte stå for en stor del av verdens energiforbruk. IEA legger i alle sine scenarioer til grunn at fornybar energi gradvis vil erstatte fossile brensler, men at etterspørselen etter fossile brensler uansett vil være betydelig i lang tid. Det gjelder også scenarioet hvor 2 graders målet nås.

Poenget blir da som følger: Samtidig som vi satser på fornybar energi og energieffektivisering må vi derfor også sørge for at fossile brensler, som verden uansett vil ha behov for, blir produsert på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte. Her er Norge allerede i verdensklasse. Svaret på klimautfordringene blir dermed ikke en avvikling av norsk olje- og gassnæring, men en videreutvikling hvor vi skal fortsette å strekke oss mot ambisiøse mål.  Sammen med en kraftfull satsing på fornybar energi, på teknologiutvikling og på energieffektivisering, er norsk olje- og gassnæring derfor en del av løsningen på klimaproblemet. Vi må- og skal- gjøre alt samtidig.