Forsiden

Historisk arkiv

Kommentarer til kjennelse om datalagring i den tyske forfatningsdomstolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Den tyske forfatningsdomstolen avsa 2. mars 2010 en dom vedrørende den tyske loven som gjennomfører datalagringsdirektivet. Domstolen kom til at den tyske lovgivningen for implementering av direktivet er i strid med den tyske grunnloven.

• Selv om dommen ikke har direkte betydning for hva som kan vedtas i Norge, bekrefter den at vi her står overfor viktige prinsipielle spørsmål om personvern. Spørsmålet om gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge er nå på bred høring med frist 12. april 2010 (i overkant av 3 måneders høringsfrist).

• Personvernspørsmål står sentralt i høringsnotatet i saken, og vil bli grundig belyst før regjeringen treffer noen beslutning i saken.

• Domstolen slo fast at datalagringsdirektivet i seg selv ikke er i strid med den tyske grunnloven. Bestemmelser som gjennomfører direktivet i tysk rett kan således vedtas, men de må sikre personvernet og kan bare åpne for bruk av data i begrenset utstrekning.


For flere opplysninger - se: