Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2007:

15 millioner ekstra til jernbaneinvesteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 15 millioner kroner til jernbaneinvesteringer. For å legge til rette for at mer godstrafikk kan flyttes fra veg til jernbane, vil regjeringen også øke grensen for fritak for kjørevegsavgift for ordinær godstrafikk med jernbane.

Av økningen på 15 millioner skal 10 millioner kroner gå til bygging av en ny sporsløyfe på Drammen stasjon. Det gjør at flytoget kan forlenges fra Asker til Drammen.


Satsing på godstrafikk
Regjeringen foreslår å bruke fem millioner kroner på tiltak på Bergen godsterminal for å øke sporkapasiteten og til forlenging eksisterende skiftespor på Heimdal stasjon i Trondheim. Tiltakene gjør at det kan kjøres lengre godstog, noe som innebærer mindre skifting på de to terminalene.

Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at tungtrafikk kan overføres fra veg til jernbane. Grensen for fritak for kjørevegsavgift for godstrafikk på jernbane foreslås derfor økt fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast. 


Alnabru godsterminal og dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger
Kostnadsoverslag for Alnabru godsterminal i Oslo og for dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, viser seg nå å bli større enn det som ble omtalt som i Samferdselsdepartementets St.prp. nr 1 (2006-2007). Dette går fram av en orientering som er tatt inn i en stortingsproposisjon om en del saker på Samferdselsdepartementets område.


For nærmere opplysninger, se:
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Til toppen