Historisk arkiv

Datalagringsdirektivet på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender i dag ut en felles høring om datalagring.

EU vedtok 15. mars 2006 et direktiv om lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Formålet med direktivet er å harmonisere lovgivningen om datalagring i medlemslandene. Hensikten er å gi politi- og påtalemyndighet et bedre verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet.

Lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon slik det framgår av direktivet, berører ansvarsområdene til Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sine ansvarsområder. Regjeringen har ved utsendelsen av høringen ikke tatt stilling til om datalagringsdirektivet skal tas inn i norsk rett.

– Gjennom høringen ønsker vi å åpne for en bred diskusjon, og deretter vil regjeringen ta endelig stilling til saken, sier de tre statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa, Knut Storberget og Rigmor Aasrud.

I høringsnotatet er det redegjort for hvilke lovendringer som er nødvendige eller ønskelige dersom regler om datalagring skal tas inn i norsk rett. Det framgår av høringsnotatet hvilke data som etter departementenes oppfatning vil være omfattet av en eventuell lagringsplikt og hvem som vil være forpliktet til å lagre. Høringsnotatet drøfter også ulike løsninger for lagringssted og lagringstid, og belyser spørsmål knyttet til personvern, sikkerhet og tilsyn med de lagrede data.

Dersom det skal innføres en datalagringsplikt, foreslår departementene at det innføres særlige regler knyttet til tilgang til lagrede data. Administrative og økonomiske konsekvenser ved eventuell innføring av en lagringsplikt i norsk rett, berøres også.

Departementene ber høringsinstansene uttale seg om de synspunktene og forslagene som framgår av høringsnotatet. Høringsfristen er 12. april 2010. Høringen vil i sin helhet bli lagt ut på regjeringen.no/sd.

Blogg
I tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken, har Samferdselsdepartementet etablert en blogg i forbindelse med høringsnotatet. Gjennom bloggen ønsker vi å åpne for synspunkter og innspill, men departementet vil ikke kommentere innleggene. Den formelle høringen vil være grunnlaget for videre saksbehandling, men bloggen blir fulgt og lest av departementets saksbehandlere.