Historisk arkiv

Regjeringen sier nei til bruk av wirerekkverk på norske veger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye vegstrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye vegstrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad. 

Samferdselsdepartementet peker på flere faktorer som underbygger avgjørelsen om ikke å gjenåpne for bruk av denne rekkverkstypen:

• Motorsyklister, som er en svært ulykkesutsatt trafikantgruppe, opplever wirerekkverk som utrygt.
• Det finnes alternative rekkverkstyper som ivaretar trafikksikkerheten og som også kan benyttes på smale veger.
• Vedlikeholdskostnadene for wirerekkverk er høyere enn for andre rekkverkstyper.
• Det forelå en tverrpolitisk enighet om forbud i 2006, en enighet som synes videreført våren 2013 i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at Vegdirektoratet i 2011 foreslo å åpne for bruk av wirerekkverk i et begrenset omfang, i tillegg til andre endringer som gjelder bruk av midtrekkverk. Vegdirektoratet gjennomførte i 2012 en høring med forslag til endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk. 

For flere opplysninger – se:
Brev av 26. september 2013 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet