Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Rør, kabler og ledninger i vegnettet: Hvor dypt skal det graves?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vegnettet kan være godt egnet som trasé for den som vil føre fram rør, kabler og ledninger. Men det krever et regelverk og en praksis som sikrer god framkommelighet og forsvarlig drift og vedlikehold på vegene. Vi trenger derfor klare bestemmelser om blant annet hvor dypt ned i grunnen rør og kabler skal legges.

- Vegnettet kan være godt egnet som trasé for den som vil føre fram rør, kabler og ledninger. Men det krever et regelverk og en praksis som sikrer god framkommelighet og forsvarlig drift og vedlikehold på vegene. Vi trenger derfor klare bestemmelser om blant annet hvor dypt ned i grunnen rør og kabler skal legges.

[Korrigering av 9. oktober kl. 16.30: I vedlagte forskrift (tredje kulepunkt under) er kommunal veg nå inkludert i paragraf 2 (forskriftens virkeområde), i tillegg til riks- og fylkesveg.]
 
Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har fastsatt ”Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg”.

Samferdselsdepartementet har i dag også godkjent veilederen ”Ledninger i riksveg”, som bygger på et forslag fra Vegdirektoratet.

Forskriften har blant annet som formål å sikre et ensartet og landsdekkende regelverk og gjøre behandlingen av slike saker mer forutsigbar. Forskriften innholder en formalisering av praksis, og også rettspraksis på enkelte områder.

Veilederen gir opplysninger og råd om søknad om framføringstrasé og grave-/arbeidstillatelse,  og den  innholder også opplysninger om  administrative vilkår og tekniske bestemmelser om utførelse av gravearbeider.

Krav til ”overdekning”
Ifølge veilederen skal rør og kabler som krysser eller går langs en riksveg som hovedregel ha minst 80 cm overdekning, men med mulighet for fleksible løsninger, alt etter ledningstype, vegtype og graveteknikker. For rør med en diameter inntil 125 mm er det tilstrekkelig med 40 cm overdekning.

Egen veileder for kommunale og fylkeskommunale veger
Innholdet i veilederen for riksvegnettet er i stor grad generelt og er også til dels egnet for  fylkeskommunale og kommunale vegmyndigheter, men disse vegmyndighetene vil til dels ha andre bestemmelser om gravearbeider. En stor andel av ledninger og rør legges i det fylkeskommunale og kommunale vegnettet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt om at  KS – Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale vegmyndigheter -utarbeider en egen veileder om krav og vilkår i forbindelse legging av rør og kabler over, under og langs kommunale og  fylkeskommunale veger.

Forsøk med ny graveteknikk
Etter dagens bestemmelser kan vegmyndigheten fastsette egne vilkår for overdekning i tilfeller der man bruker visse typer ny graveteknikk, blant annet såkalt ”mikrogrøfter” (”microtrenching”). Det finnes – så langt – ikke noe erfaringsmateriale om bruk av slik teknikk på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å sette i gang forsøk med bruk av slik teknikk på riksvegnettet, inkludert gang- og sykkelveger. Forsøkene skal gjennomføres i nært samarbeid med ”ledningsbransjen” og rør- og kabeleiere som ønsker å bruke vegen som framføringstrasé for rør- og kabler.


For flere opplysninger - se:

  • Brev av 8. oktober 2013 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet (pdf)
  • Brev av 8. oktober 2013 fra Samferdselsdepartementet til KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (pdf)
  • Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (pdf)
  • Veileder - Ledninger i riksveg (pdf)