Historisk arkiv

Samferdselsministeren:

Varsler tiltak for mer like konkurransevilkår i transportnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi er opptatt av å legge til rette for mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører. Regjeringen vil derfor stramme inn på utenlandske transportørers adgang til å ta oppdrag internt i Norge, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Vi er opptatt av å legge til rette for mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører. Regjeringen vil derfor stramme inn på utenlandske transportørers adgang til å ta oppdrag internt i Norge, sier samferdselsminister Marit Arnstad.   

Kabotasje er transport utført av en utenlandsk transportør mellom to steder i Norge. Gjeldende regelverk innebærer at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer internt i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last.

Etter EU-utvidelsen har det vært en kraftig økning i utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge. Dette har blant annet medført redusert framkommelighet på norske veger om vinteren, og økt press på de sosiale rettighetene til de norske transportørene.

EU-kommisjonen har som mål gradvis å liberalisere reglene for godstransportkabotasje. Kommisjonen har på bakgrunn av motstand fra flere EU-land imidlertid utsatt arbeidet med å revidere regelverket i en mer liberal retning. En hovedgrunn til motstanden er at det fortsatt er store sosiale forskjeller mellom medlemslandene.

I Norge ønsker samferdselsministeren å iverksette tiltak innenfor rammen av gjeldende regelverk. Ett av tiltakene er å klargjøre forutsetningen for å hva et internasjonalt oppdrag skal være.

 - For å drive kabotasje, er forutsetningen at en utenlandsk transportør først har fraktet last over den norske grensen. For å unngå misbruk av denne ordningen, vil Samferdselsdepartementet derfor presisere at transport uten reell last ikke kan anses å være en internasjonal transport som gir adgang til etterfølgende kabotasje, sier samferdselsministeren.

Norge vil også drøfte med EU-kommisjonen om en snevrere definisjon av kabotasjebegrepet er forenelig med EØS-retten.

Finland har innført en snevrere tolking av hva som utgjør en kabotasjetur. Ifølge den finske definisjonen tillater et kabotasjeoppdrag kun én lasting og én lossing. Det vil etter denne forståelsen ikke være mulig å utføre flere oppdrag på samme kjøretur.  Det er unntak for dette når sted for lasting og lossing er det samme for alle oppdragene, eller maksimalt tre laste- eller lossesteder, slik at det totalt blir tre kabotasjeoppdrag på en kjøretur.

- Vi skal skrive brev til EU-kommisjonen for å støtte opp om den finske holdningen.  Avhengig av EU-kommisjonens tilbakemelding vil det bli tatt stilling til om reglene skal endres. Vi er kjent med at en slik forespørsel også vil bli sendt fra den danske ministeren til EU-kommisjonen, sier Arnstad.

Innføring av obligatorisk bompengebrikke vil også være et tiltak for å skape mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører. Stortinget vedtok våren 2013 en endring av vegtrafikkloven som åpner for at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om at kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal være utstyrt med elektronisk brikke for passering av bomstasjonene på det norske vegnettet.

- Samferdselsdepartementet arbeider med forskriften som vil regulere ordningen med obligatorisk bompengebrikke nærmere. Ordningen vil gjelde både norsk og utenlandsk transportnæring. Obligatorisk bompengebrikke vil sikre økte bompengeinntekter, sparte administrasjonskostnader i forbindelse med bompengeinnkrevingen og bedre konkurransevilkår for norsk og utenlandsk næring, sier samferdselsministeren.  

Ordningen med obligatorisk bompengebrikke ventes å kunne tre i kraft fra 2014.

Regjeringen ønsker i tillegg å styrke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveger ved å innføre krav om vinterdekk og mønsterdybde på 5 mm for tunge kjøretøy. Forslaget til nye bestemmelser er sendt på høring av Statens vegevesen, og det tas sikte på å innføre dem fra neste vintersesong. Dette tiltaket skal føre til at vogntogene – inkludert de som kjøres av utenlandske transportører – er bedre skodd for trafikk på norske vinterveger.

 For flere opplysninger – se:

  • Pressemelding fra EU-kommisjonen av 14. mai 2013 om utsettelse av nye kabotasjeregler
  • Samferdselsdepartementets nettside om internasjonal transport og kabotasje