Historisk arkiv

Viktige skritt på veien mot Soria Moria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Viktige skritt mot Soria Moria oppsummerer i tolv punkter status i forhold til Soria Moria-erklæringen. Dokumentet ble blant annet lagt fram av statsminister Jens Stoltenberg på sin avsluttende pressekonferanse sommeren 2007.

Verdens mest ambisiøse klimapolitikk, høy sysselsetting og styrket eldreomsorg og skole gjennom økt inntektsnivå for kommunene, er noen av områdene regjeringen løfter fram når de oppsummerer tolv viktige skritt på veien mot Soria Moria. Regjeringen legger vekt på at løftene i Soria Moria innfris og understreker også at målet om full barnehagedekning er nært og at arbeidet for barn og unge som vokser opp i fattigdom er styrket.

 

 1. Regjeringen har bidratt til den laveste arbeidsledigheten på nær 20 år. Fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år har mer enn 80 000 flere kommet i arbeid.
 2. Regjeringen har styrket eldreomsorgen og skolene gjennom 14,5 milliarder kroner i økt inntektsnivå for kommunene fra 2005 til 2007. 
 3. Regjeringen bekjemper fattigdom ved å få flere i arbeid, bedre økonomien til de som har det trangt og styrker arbeidet for barn og unge som vokser opp i fattigdom.
 4. Regjeringen er nær målet om full barnehagedekning. De to siste år har 22 000 flere barn fått plass i barnehage og vi reduserte barnehageprisen med 6 380 kroner pr. år i vårt første budsjett.
 5. Regjeringen har økt bevilgningene til sykehus og psykiatri, og har bestemt at ingen lokalsykehus skal legges ned.
 6. Regjeringen har fulgt opp løftene om satsing på vei og jernbane. I år er bevilgningene økt med over 2,5 milliarder kroner. Vi sikrer utbygging av bredbånd i hele landet med økte bevilgninger.
 7. Regjeringen har styrket nærings- og distriktspolitikken ved å gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften, økt de regionale utviklingsmidlene, småsamfunnssatsing, styrket satsing på landbruks- og fiskerinæringene, og vi har økt bevilgningene til innovasjon, skipsfart og reiseliv.
 8. Regjeringen har styrket arbeidstakernes rettigheter ved å stoppe endringer i arbeidsmiljøloven som ville gitt dårligere stillingsvern og åpnet for lengre arbeidstid, vi har økt dagpengene for de arbeidsledige og forsterket innsatsen mot sosial dumping.
 9. Regjeringen har satset på kvalitet i den offentlige skolen, og stoppet privatiseringen gjennom ny privatskolelov.
 10. Regjeringen har gitt mer penger til kultur gjennom kulturløftet og er i rute med å øke kulturbudsjettet til 1 prosent av statsbudsjettet innen 2014.
 11. Regjeringen har satt ambisiøse mål for Norges klimaforpliktelser. Vi skjerper Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent, vi skal redusere utslipp tilsvarende 30 prosent av norske utslipp innen 2020 og 100 prosent innen 2050.
 12. Regjeringen har fått til en rekordøkning i bistanden med 2,2 milliarder kroner mer i 2007 til 0,97 prosent av BNI. Vi har ført en offensiv utenrikspolitikk og løftet nordområdene som det viktigste strategiske satsingsområdet.