Historisk arkiv

Innkjøpskonsortium for kraftkrevende industri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

– Regjeringen vil foreslå å etablere en støtteordning på 40 millioner kroner til kraftintensiv industri som deltar i konsortium for kjøp av kraft, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin hilsningstale ved åpningen av årets LO-kongress.

– Regjeringen vil i Revidert Nasjonalbudsjett foreslå å etablere en støtteordning på 40 millioner kroner til kraftintensiv industri som deltar i konsortium for kjøp av kraft. Regjeringen vil også gå i dialog med industrien og vurdere mulige finansieringstiltak innenfor EØS-avtalens rammer. Målet er å bidra til å fremme langsiktige kraftavtaler i industrien, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin hilsningstale ved åpningen av årets LO-kongress.

Statsminister Jens Stoltenberg på LO-kongressen. Foto: Statsministerens kontor

  • Les pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet her.
  • Les utdrag fra statsministerens hilsningstale til LO-kongressen her.

– Innkjøpskonsortiet er ett viktig element i industrikraftregimet. Det kan sammenlignes med et samvirkelag for industrien hvor bedriftene går sammen for å forhandle fram langsiktige kraftavtaler, sa Stoltenberg.

I tillegg til støtteordningen som Regjeringen nå etablerer, har fagbevegelsen og industrien foreslått at Innovasjon Norge eller andre aktører skal kunne gi lån eller garantier for kraftkjøp til innkjøpskonsortier på markedsmessige vilkår med pant i kraften. - Dette ønsker vi å få til, sa Stoltenberg.

Den nye støtteordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen skal forbeholdes kraftintensiv industri innenfor treforedling, kjemiske produkter og metaller. Dette inkluderer blant annet alle virksomheter som i dag har myndighetsbestemte kraftavtaler. Støtten skal tilsvare skattefordelene som er gitt i Frankrike og skal være innenfor EØS-regelverket for bagatellmessig støtte.

– Det nye kraftregimet som vi nå er i ferd med å få på plass består av seks ulike byggeklosser: Langsiktige kraftavtaler, hjemfall og omgjøringsadgang, utleieordning, støtte fra Enova, bedret kraftbalanse og industrikonsortium. Samlet utgjør de et regime som stadig utvikles og forbedres.

– Kraft og foredling av kraft har vært nøkkelen til utviklingen både av norske
lokalsamfunn og landet som helhet. Derfor vil vi legge til rette for fortsatt industriutvikling og nye investeringer i Norge, sa Stoltenberg.